OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
  1. Przetwarzanie danych
    Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) administratorem moich danych osobowych jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie zgodnym z §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554) jest obowiązkowe dla realizacji procesu rekrutacji i prowadzenia procesu kształcenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu nawiązania ze mną kontaktu.
  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.