Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Sztuki (ul. Waszyngtona 4/8) w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada 37. letnią tradycję kształcenia artystycznego. Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie. Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Istotną cechą naszych absolwentów jest –niezwykle ceniona na rynku pracy (Raport „Kompetencje przyszłości 2014”) -umiejętność pracy zespołowej i kreatywność nabywana m.in. podczas zajęć artystycznych lub przygotowujących do pracy edukatorskiej.

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oferujemy studia I i II stopnia (specjalność: Kreacja wizualna), które finalnie pozwalają uzyskać dyplom magistra sztuki. Ukończenie obu etapów jest szczególnie ważne dla osób wiążących swą przyszłość ze szkolnictwem, gdyż otrzymają pełne uprawnienia pedagogiczne upoważniające do prowadzenia zajęć plastycznych nie tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach, ale i – co wyróżnia nas spośród wielu innych uczeln i- przedmiotu Wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych.

W zakresie przedmiotów artystycznych na studiach I stopnia skupiamy się, by studenci posiedli wszechstronną wiedzę teoretyczną i warsztatową z różnych dyscyplin sztuk pięknych i użytkowych m.in.: fotografii, projektowania graficznego (komunikat wizualny), multimediów, grafiki warsztatowej, rzeźby-kształtowania przestrzeni i malarstwa. Podczas 3. roku realizują dyplom artystyczny w jednej z pracowni specjalizacyjnych:

 • Malarstwo - ilustracja literatury dziecięcej, lub: Malarstwo- techniki tradycyjne i na podłożach nietypowych,
 • Grafika,
 • Fotografia - techniki tradycyjne, lub: Fotografia - obrazowanie cyfrowe,
 • Rzeźba: mała forma rzeźbiarska, lub: Rzeźba w relacjach przestrzennych,
 • Komunikat wizualny - grafika wydawnicza i plakat, lub: Komunikat wizualny w przestrzeni publicznej

Na studiach II stopnia prowadzimy kształcenie specjalistyczne w zakresie sztuk użytkowych: fotografii i komunikatu wizualnego. Związane z nimi pracownie dyplomowe to:

 • Fotografia
 • Komunikat wizualny-projektowanie graficzne.

Na obu rodzajach studiów realizowane są liczne zajęcia praktyczne, które odbywają się w specjalistycznych pracowniach. Wspierane są one, podobnie jak i praktyki zawodowe, wiedzą teoretyczną uzyskiwaną podczas konwersatoriów i wykładów m.in. z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze i marketingu sztuki. Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką cenionych artystów plastyków i doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy zapewniają miłą atmosferę pracy.

Wyróżniający się studenci otrzymują stypendia naukowe.

Oprócz nauki, oferujemy naszym studentom możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, np.: historyków sztuki, filmoznawczym oraz grafiki 3D (w przygotowaniu).

Ponadto w czasie studiów można w ramach programu ERASMUS odbywać staże na uczelniach zagranicznych. Jedną z nich jest Katolicki Uniwersytet w Rużomberku /Słowacja/, którego wykładowcy są systematycznie zapraszani do prowadzenia zajęć dla studentów częstochowskiej Edukacji.

ABSOLWENCI

W gronie naszych znakomitych absolwentów znajdują się np.: Eva Kožanova - właścicielka galerii "Galerie 9" w Pradze (Czechy) oraz Robert Sękiewicz, który w ostatnim dwudziestoleciu zorganizował m.in. 222 wystawy w częstochowskim Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”. To także Jacek Frąckiewicz - artysta malarz, zdobywca 102 nagród, autor 114 wystaw indywidualnych oraz uczestnik 750 ekspozycji zbiorowych w kraju i za granicą, czy też Tomasz Sętowski, zdobywca Grand Prix podczas Salon International des Arts (Paryż 2014). To również odnosząca sukcesy grupa street art-owa "MONSTFUR" i Michał Wróblewski, którego praca dyplomowa zajęła III miejsce w międzynarodowym konkursie "Be Open - Create the Future Now" (Mediolan, 2012). Uznanymi artystami i nauczycielami jest także 12 wykładowców (w tym 6 profesorów uczelnianych), którzy stanowią ok. 30 % kadry dydaktycznej Instytutu Sztuk Pięknych.

Nasi absolwenci pracują m.in. w:

- szkołach ogólnokształcących (podstawowych, gimnazjach i średnich) oraz domach kultury,

- wyższych uczelniach artystycznych lub wydziałach artystycznych szkół typu uniwersyteckiego,

- agencjach reklamy i drukarniach,

-instytucjach promujących sztukę (galerie, muzea).

Ponadto są self-made manami, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie promocji sztuki (galerie) i komunikacji wizualnej (agencje reklamy), pozostają niezależnymi artystami plastykami (malarstwo, grafika warsztatowa) lub projektantami współpracującymi z wydawnictwami i drukarniami, a także edukatorami sztuki.

Patrz także: Informacje dla kandydatów kierunek - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (www.ip.ajd.czest.pl)

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 209)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Wynik egzaminu maturalnego (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)
 • autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych (90%)
  - rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
  - sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
  - przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną na adres e-mail: rek_ws@ajd.czest.pl lub ws@ajd.czest.pl

Portfolio powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- fotografię
- spis prac i ich reprodukcje. Reprodukcje powinny być podpisane: tytuł pracy, wielkość w cm, technika, rok powstania. Portfolio należy przygotować jako plik pdf lub jpg, A4, RGB, 150 dpi).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Ocena z egzaminu dojrzałości:

 • język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%)
 • autoprezentacja kandydata z wykorzystaniem dowolnej formy prezentacji prac plastycznych (90%)
  - rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac,
  - sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna),
  - przesłanie reprodukcji prac (portfolio) drogą elektroniczną na adres e-mail: rek_ws@ajd.czest.pl lub ws@ajd.czest.pl

Portfolio powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- fotografię
- spis prac i ich reprodukcje. Reprodukcje powinny być podpisane: tytuł pracy, wielkość w cm, technika, rok powstania. Portfolio należy przygotować jako plik pdf lub jpg, A4, RGB, 150 dpi).

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry
...
(liczba słów w pełnym opisie: 209)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

18.07.2017
Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac plastycznych – ul. Waszyngtona 4/8 sala 130 (I piętro):
godz. 9.00 – 13.00

18.07.2017
Sprawdzian praktyczny - martwa natura (technika dowolna) - ul. Waszyngtona 4/8 sala 127 (I piętro):
godz. 9.00 – 13.00

Kandydaci deklarujący przystąpienie do sprawdzianu praktycznego zobowiązani są przynieść:
format dowolny (min. 50 x 70 cm) - podobrazie malarskie: karton, tektura, płyta pilśniowa, płótno (do wyboru, zagruntowane); taśma malarska do mocowania na desce
farby: olejne, akrylowe, akwarelowe, tempera, plakatówka (do wyboru); paleta do farb, pędzle, kubki na wodę, pojemniki na medium.

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Stona www Instytutu: www.isp.ajd.czest.pl lub pod numerami telefonów: 34 37 84 234, 34 37 84 232
e-mail: ws@ajd.czest.pl