Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Pedagogiczny

Wychowanie fizyczne (s2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Wychowanie Fizyczne zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Pedagogicznego w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r. ul. Waszyngtona 4/8, pok. 211 w godz. od 13.00 do 15.00 lub w godz. od 8.00 do 13.00 pok. 304 lub 308, gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu,  oraz nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umieć kierować edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi, samokształceniem i działaniami innowacyjnymi oraz formułowaniem i rozwiązywaniem problemów badawczych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji,  instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej. Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Idealny kandydat:        

Osoba posiadająca określone predyspozycje psychomotoryczne oraz sprawność fizyczną  związaną  z wybraną dyscypliną sportu. Pasjonat sportu, osoba lubiąca pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Osoba zainteresowana prowadzeniem specjalistycznych treningów sportowych.

Dlaczego warto studiować tę specjalność:

Absolwent ma możliwości usprawnienia organizmu, poprawienia wydolności fizycznej i zdrowia. Absolwent uzyskuje możliwość specyficznego przygotowania do pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego lub dyscyplinach na poziomie instruktora sportu lub trenera.

Co po studiach?

Absolwent może prowadzić  specjalistyczne zajęcia na wszystkich poziomach szkolnictwa oraz poszerza się możliwość podjęcia pracy w ośrodkach, klubach i organizacjach związanych z kulturą fizyczną

Wychowanie Fizyczne jest kierunkiem, na którym obligatoryjna jest specjalność nauczycielska, do wyboru natomiast przygotowano cztery specjalizacje.

 


Specjalność:
Nauczycielska

Specjalizacje:
1. SPECJALIZACJA W SPORCIE

2. TRENERSKA

3. SPRAWNOŚĆ SPECJALNA W SLUŻBACH MUNDUROWYCH

4. TRENER PERSONALNY


* Wybór specjalizacji po I semestrze studiów


Specjalizacja: w sporcie

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalizacji w sporcie  absolwent przygotowany będzie do pracy poza oświatą jako specjalista do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego w wybranej dyscyplinie lub dyscyplinach na poziomie instruktora sportu. Celem pracy instruktora sportu jest podniesienie ogólnej sprawności podopiecznych lub ich specjalistycznego przygotowania do uprawiania określonej dyscypliny sportu.


Specjalizacja: trenerska

Studiowanie na specjalizacji trenerskiej daje możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z prowadzeniem  profesjonalnego treningu sportowego. Po ukończeniu studiów w zakresie specjalizacji trenerskiej i zdaniu egzaminy absolwent uzyska kompetencje na poziomie trenera II klasy w wybranej dyscyplinie sportu.


Specjalizacja: sprawność specjalna w służbach mundurowych

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalizacji sprawność specjalna w służbach mundurowych oprócz podstawowej wiedzy z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej absolwent przygotowany będzie do pracy poza oświatą, posiadając kompetencje sprawnościowe pomocne w wykonywaniu zawodu policjanta, strażaka, żołnierza. Będzie przygotowany do kontynuowania kształcenia pozwalającego na pracę w ww. zawodach.


Specjalizacja: trener personalny

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalizacji trener personalny absolwent będzie solidniej przygotowany do pracy poza oświatą, w siłowniach i centrach sportowo rekreacyjnych


3.    SPRAWNOŚĆ SPECJALNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

  • wydrukowany i podpisany formularz podania
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
  • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba z listy

...
(liczba słów w pełnym opisie: 406)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

- Kandydaci posiadający tytuł trenera dyscypliny sportowej, aktualną mistrzowską lub I klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 10 pkt.

- Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, ratownika WOPR, GOPR lub TOPR, tytuł menedżera sportu, aktualną II klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, otrzymują dodatkowo 5 pkt.

- W punktacji za posiadane uprawnienia w zakresie kultury fizycznej można uzyskać maksymalnie 10 punktów

- Jeżeli kandydat uzna że może więcej punktów uzyskać w teście sprawności fizycznej niż to wynika z ocen z wybranych dyscyplin sportowych może to zgłosić i wykonać test sprawności fizycznej. W tym przypadku otrzyma odpowiednią do wyniku testu sprawności fizycznej ilość punktów.

- Na podstawie sumy uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego ustalana jest lista rankingowa. Maksymalna ilość punktów rankingowych wynosi 50.

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku utworzenia się grupy dziekańskiej liczącej co najmniej 20 osób (w przypadku nie utworzenia się kierunku, opłata rekrutacyjna podlegać będzie zwrotowi na podstawie złożonego podania przez kandydata).Akademia im.J.Długosza w Częstochowie - Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki