Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Pedagogiczny

Wychowanie fizyczne (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Wychowanie Fizyczne zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Pedagogicznego w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r. ul. Waszyngtona 4/8, pok. 211 w godz. od 13.00 do 15.00 lub w godz. od 8.00 do 13.00 pok. 304 lub 308, gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

SYLWETKA ABSOLWENTA

  Zadaniem programu studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki w kierunku jego usprawnienia. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i  środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków lub klientów. Zakłada się opanowanie przez absolwentów praktycznego stosowania metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wybranych form sportu, rekreacji i turystyki.


Specjalność:
NAUCZYCIELSKA

Specjalizacje:
1. Specjalizacja w sporcie

2. Sprawność specjalna w służbach mundurowych


* Wybór specjalizacji po I roku studiów


IDEALNY KANDYDAT

Osoba posiadająca odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz wysoki poziom sprawności fizycznej. Pasjonat sportu, osoba lubiąca pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Osoba zainteresowana prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz specjalistycznych treningów sportowych. Kandydat powinien być osobą   empatyczną, kreatywną, taktowną i posiadać wysoką kulturę osobistą.

CO PO STUDIACH ?

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku studiów uzyskają tytuł zawodowy licencjata oraz solidne podstawy do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, placówki oświatowo - wychowawcze, kluby sportowe oraz organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.

Studenci, którzy wybiorą specjalizację w zakresie wybranej dyscyplinie sportu będą mogli uzyskać kwalifikacje instruktorskie przygotowujące do pracy w oświacie i poza oświatą jako specjaliści w zakresie programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w wybranej dyscyplinie sportu.

Studenci, którzy wybiorą specjalizację sprawność specjalna w służbach mundurowych, uzyskają przygotowanie kondycyjne, usprawnienie motoryczne predysponujące do pracy w jednostkach wojskowych, policji, straży pożarnej itp.,  w zakresie sprawności fizycznej.


Specjalność: Nauczycielska

Dzięki uzyskaniu zakładanych efektów kształcenia w modułach specjalizacji nauczycielskiej absolwent osiągnie kwalifikacje pozwalające na skuteczne prowadzenie lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych na poziomie szkoły podstawowej. W szczególności będzie on przygotowany do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych absolwent powinien umieć wspierać wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną. Ponadto absolwent będzie przygotowany do wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu oraz do efektywnego i zgodnego z zasadami higieny posługiwania się narządem głosu. Podstawowym zadaniem kadry dydaktycznej będzie położenie nacisku na wyrobienie
w studentach umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka  oraz kreowanie wizerunku przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego, który wyraża gotowość do rozwoju osobistego i zawodowego oraz ustawicznego kształcenia się.


Specjalizacja: w sporcie

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalizacji w sporcie oprócz podstawowej wiedzy z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej absolwent przygotowany będzie do pracy poza oświatą jako specjalista do programowania, planowania i koordynowania pracy szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego w wybranej dyscyplinie  lub dyscyplinach na poziomie instruktora sportu. Celem pracy instruktora sportu jest podniesienie ogólnej sprawności podopiecznych lub ich specjalistycznego przygotowania do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Dzięki zdobyciu właściwych kwalifikacji z zakresu dodatkowej specjalizacji absolwenci zostaną lepiej przygotowani do konkurowania na rynku pracy.

Specjalizacja: sprawność specjalna w służbach mundurowych

Po ukończeniu studiów w zakresie specjalizacji sprawność specjalna w służbach mundurowych oprócz podstawowej wiedzy z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej absolwent przygotowany będzie do pracy poza oświatą, posiadając kompetencje sprawnościowe pomocne w wykonywaniu zawodu policjanta, strażaka, żołnierza. Będzie przygotowany do kontynuowania kształcenia pozwalającego na pracę w ww. zawodach.

Dzięki zdobyciu właściwych kwalifikacji z zakresu dodatkowej specjalizacji absolwenci zostaną lepiej przygotowani do konkurowania na rynku pracy.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

1. Ocena stanu zdrowia - badania lekarskie
2. Konkurs świadectw


Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

 • ocena stanu zdrowia - badania lekarskie

oraz średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub chemia lub fizyka z astronomią lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

Informacje dodatkowe:

 • Postępowanie kwalifikacyjne liczone jest w skali punktowej i w skali wyników procentowych "nowej matury".

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

1. Ocena stanu zdrowia - badania lekarskie
2. Konkurs świadectw


Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

 • ocena stanu zdrowia - badania lekarskie

oraz średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub chemia lub fizyka z astronomią lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry -
...
(liczba słów w pełnym opisie: 188)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: biologiczna, chemiczna, fizyczna, historyczna, wiedzy ekologicznej, geograficzna i nautologiczna, wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym przyjmowani są na I rok studiów na kierunek Wychowanie fizyczne bez postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł. 

Kandydaci posiadający aktualną mistrzowską, I lub II klasę sportową, poświadczoną przez odpowiedni polski związek sportowy, są zwolnieni z egzaminu sprawności fizycznej (otrzymują z niego maksymalną ilość punktów) i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej, trenera dyscypliny sportowej, ratownika WOPR otrzymują z egzaminu sprawności fizycznej dodatkowo ¼ maksymalnej ilości punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje