Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Pedagogiczny

Turystyka i rekreacja (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Turystyka i Rekreacja zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Pedagogicznego w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r. ul. Waszyngtona 4/8, pok. 211 w godz. od 13.00 do 15.00 lub w godz. od 8.00 do 13.00 pok. 304 lub 308, gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja jest niedawno powołanym w Akademii im. Jana Długosza odmiennym od wielu dotychczas funkcjonujących i najbardziej zbieżnym z kierunkiem kształcenia Wychowanie Fizyczne. Studenci Turystyki i Rekreacji Przygotowywani są w zakresie trzech specjalności tj. Obsługi Ruchu Turystycznego, Odnowy Psychofizycznej i Instruktora Rekreacji. Specjalności te poza podstawowymi wymaganiami omawianego kierunku rozszerzają zakres zawodowy absolwenta tak by jego kompetencje były jak najszersze. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja są wyzwaniem dla lokalnego rynku turystycznego wyżyny krakowsko-częstochowsko-wieluńskiej jak i przygotowują absolwentów z zakresu ruchu turystycznego dają im wiedzę umiejętności i kompetencje do pracy w biurach turystycznych i tworzenia własnych biur. Istotnymi dla prowadzonego kierunku Turystyka i Rekreacja są uprawiane na nim nauki związane z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i nauk społecznych. Student podczas odbywania nauki zapoznaje się z podstawowymi zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego i środkami dobieranymi tak by funkcje te podtrzymywać na optymalnym poziomie w jak najdłuższym czasie ontogenezy. Ponadto wzorce z zakresu nauk społecznych sytuują studenta w obrębie danej społeczności i uczą go współdziałania w grupie. Odbywane praktyki w różnych ośrodkach mających na celu relaksacje, umacnianie zdrowia i działalność poznawczą  różnych obszarów turystycznych podsumowują praktycznie zakres zdobywanej wiedzy, prowadzą do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Możliwości odkrywania różnych walorów turystycznych dokonujące się podczas studiowania i praktyk rozszerzają horyzonty myślowe studenta kierunku turystyki i rekreacji , który przez to staje się równorzędnym partnerem dla studentów innych kierunków prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Specjalności:
1. Obsługa ruchu turystycznego
2. Turystyka akytwna i specjalistyczna


IDEALNY KANDYDAT

Osoba, która potrafi pracować z ludźmi, jest ciekawa nowych doświadczeń, pragnie poznawać świat oraz rozwijać swoje pasje  Jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Jest zainteresowana aktywnymi formami spędzania czasu wolnego, wykorzystywaniem optymalnych metod regeneracji sił fizycznych i psychicznych organizmu Jest osobą kreatywną, komunikatywną, posiadającą umiejętności w zakresie organizacji czasu wolnego w różnych grupach wiekowych i społecznych.

CO PO STUDIACH ?

Słuchacze po ukończeni tego kierunku uzyskają tytuł zawodowy licencjata oraz solidne podstawy do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

Absolwent jest  przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.  

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEN KIERUNEK ?

Specjalność jest przyszłościowa – otwiera szerokie możliwości znalezienia pracy w Polsce i w innych krajach.


Specjalność:Obsługa ruchu turystycznego

Studenci tej specjalności rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie szeroko rozumianej obsługi nasilającego się we współczesnym świecie ruchu turystycznego tak krajowego jak i międzynarodowego. Poza przedmiotami praktycznymi związanymi z tą specjalnością, nabędą stosowne umiejętności w zakresie języków obcych, celem kontaktowania się na forach międzynarodowych. Mają również posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych, szybkich form kontaktów międzyludzkich, jak i prowadzenia nowoczesnego biznesu.


Specjalność:Turystyka aktywna i specjalistyczna

Studenci tej specjalności rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie szeroko rozumianej organizacji turystyki aktywnej i specjalistycznej. Poza przedmiotami praktycznymi związanymi z tą specjalnością, nabędą stosowne umiejętności w zakresie języków obcych, celem kontaktowania się osobami uczestniczącymi w zorganizowanych formach turystyki.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

1. Ocena stanu zdrowia
2. Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

 Ocena stanu zdrowia - potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku turystyka i rekreacja, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony okazanym zaświadczeniem jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Konkurs świadectw dojrzałości - średnia arytmetyczna z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy lub rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

1. Ocena stanu zdrowia
2. Konkurs świadectw


Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Ocena stanu zdrowia - potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku turystyka i rekreacja, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony okazanym zaświadczeniem jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Konkurs świadectw dojrzałości - średnia arytmetyczna z trzech przedmiotów (najwyższe oceny ze świadectw: ukończenia szkoły średniej i egzaminu dojrzałości):

 • język polski
 • język obcy
 • jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku utworzenia się grupy dziekańskiej liczącej co najmniej 20 osób (w przypadku nie utworzenia się kierunku, opłata rekrutacyjna podlegać będzie zwrotowi na podstawie złożonego podania przez kandydata).

Akademia im.J.Długosza w Częstochowie - Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki