Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Pedagogiczny

Praca socjalna (n1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunki i specjalności:

 • Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych,
 • Praca z rodziną,
 • możliwe ukończenie kierunku bez specjalności

*(specjalności wybierane po 1 roku, drugim semestrze)

    Trzyletnie studia licencjackie (pierwszego stopnia) obejmują wiedzę ogólną z pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent kierunku Praca socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu studiowanego kierunku a także jest przygotowany do podejmowania działań prospołecznych i samodoskonalenia.

Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca socjalna jest dostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu: historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej, metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami, projektowania socjalnego i animacji środowiskowej, funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego oraz polityki społecznej.

Po ukończeniu studiów absolwent wyposażony jest w kompetencje, umiejętności i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:

 • prowadzenia badań i dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
 • stosowania metod i technik metodycznego działania w pracy socjalnej oraz środków interwencji socjalnej i ewaluacji podejmowanych działań pomocowych;
 • podejmowania działań profilaktycznych, pomocowych, zabezpieczających i opiekuńczo – wychowawczych na rzecz rodzin (zwłaszcza z wieloma problemami), wobec osób z niepełnosprawnością, starszych i przewlekle chorych;
 • jest przygotowany do pracy z jednostką, grupą oraz środowiskiem lokalnym zagrożonym lub wykluczonym z życia społecznego z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, patologii i nieprzystosowania społecznego, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa;
 • pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, animowania działań sprzyjających rozwojowi i integracji społecznej, projektowania oraz zarządzania zmianą w pracy z indywidualnym przypadkiem;
 • inicjowania nowych form pomocy i usług w obszarze ekonomii społecznej; współpracy ze służbami społecznymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i kultury, zatrudnienia i poradnictwa zawodowego, zabezpieczenia społecznego, pomocy postpenitencjarnej, itp., funkcjonującymi w sektorze rządowym, samorządowym, pozarządowym oraz niepublicznym (prywatnym).

Studenci, którzy chcą uzyskać na dyplomie specjalność: Praca z rodziną lub Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, projektują swoje studia poprzez realizacje efektów kształcenia oraz wybór przedmiotów związanych tematycznie ze specjalnością, w ten sposób ukierunkowują swoje wykształcenie zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami rynku usług społecznych i rynkiem pracy.

Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych

Stworzenie specjalności jest związane ze zmianami demograficznymi jakie następują od kilkunastu lat. Choć starość sama w sobie nie jest traktowana w ustawie o pomocy społecznej jako ryzyko socjalne, to skala konsekwencji społecznych tego zjawiska powoduje konieczność nowego spojrzenia na rolę służb społecznych zapewniających poradnictwo, wsparcie i opiekę dla osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, będących na marginesie życia społecznego. Absolwent kończący kierunek praca socjalna ze specjalnością poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych jest przygotowany do pracy w placówkach całodobowej opieki i ośrodkach wsparcia dziennego, w klubach seniora, ośrodkach sanatoryjnych, publicznych i prywatnych domach seniora. Istnieją szerokie możliwości zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej, hospicjach, szpitalach, prywatnych pensjonatach, placówkach rehabilitacyjnych, ośrodkach dziennego i całodobowego pobytu dla osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. Absolwenci mogą podejmować pracę jako organizatorzy wolontariatu, konsultanci pomocy rodzinie, pracownicy służb socjalnych. Specjalność stwarza szerokie możliwości zatrudnienia także w państwach Unii Europejskiej – gdzie aktywizacja i opieka nad seniorami, osobami z niepełnosprawnością i przewlekle chorymi ma w chwili obecnej istotne znaczenie w kształtowaniu zintegrowanej społeczności lokalnej.

Praca z rodziną

Specjalność jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone w systemie pomocy społecznej skierowanej do rodzin wymagających działań profilaktycznych i wpierających oraz pogłębionej pracy socjalnej z rodziną biologiczną i zastępczą. Wejście w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadza do pracy z rodziną nowe służby: asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej wymaga wykwalifikowanej kadry. W wielu jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej tworzy się specjalistyczne działy pomocy rodzinie, gdzie zatrudniani są pracownicy socjalni specjalizujący się w pracy z rodzinami z wieloma problemami w tym z rodzinami w sytuacji przemocy. Pełnienie tak istotnych zadań wymaga gruntownego specjalistycznego przygotowania do pracy socjalno – wychowawczej z elementami pracy terapeutycznej.

Idealny kandydat ?

    Ktoś to lubi siebie i pracę z ludźmi. Jest aktywny i twórczy, ciekawy świata i pragnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Dlaczego warto studiować ten kierunek ?

    Kierunek Praca socjalna daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Możliwość pracy w kraju i Unii Europejskiej. Oferujemy udział w Kole Naukowym, atrakcyjne wyjazdy edukacyjne do krajów Unii Europejskiej w ramach programów Socrates / Erasmus, stypendia naukowe i socjalne, interesujące praktyki zawodowe, wolontariat a po ukończeniu studiów pomoc w poszukiwaniu staży i miejsc pracy dla najlepszych studentów.

Co po studiach ?

     Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do pracy w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, centrach integracji społecznej, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, ofiar przemocy, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, adaptacyjnych, interwencji kryzysowej, placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów, ośrodkach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy i wykluczonych społecznie, zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej lub świadczących pracę socjalną, w publicznych i prywatnych domach spokojnej starości, w prywatnych domach przy opiece nad osobami chorymi, starszymi, z niepełnosprawnością w kraju i za granicą.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"


Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 157)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1840 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona www Wydziału: www.wp.ajd.czest.pl