Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Pedagogiczny

Pedagogika (s2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia dla absolwentów kierunków: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA
I-go stopnia

Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych, praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej; przedszkolach i placówkach oświatowych; poradniach specjalistycznych; zakładach pracy; państwowej i samorządowej administracji; służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.


Specjalności:
1. Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
2. Coaching kariery z doradztwem
3. Geragogika
4. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
5. Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
6. Resocjalizacja z prewencją kryminalną
7. Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu

*  Wybór specjalności po I semestrze studiów


Specjalność: Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza

Absolwent studiów II stopnia specjalność Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza, posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki oraz jej związków z innymi naukami. Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji pomocowych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, i terapeutycznych. Ponadto ma wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w różnych fazach cyklu życia, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.

Posiada umiejętności do prowadzenia pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z osobą i rodziną w środowisku jej zamieszkania lub przebywania (praca środowiskowa) zgodnie ze współczesnymi tendencjami w teorii i praktyce (budzenie sił ludzkich, praca na zasobach) oraz normami etycznymi. Absolwent potrafi prowadzić pracę socjalno-wychowawczą według etapów metodycznego działania oraz tworzyć stosowną do nich dokumentację w oparciu o gotowe lub skonstruowane przez siebie narzędzia.

W okolicznościach zagrożenia bezpieczeństwa dziecka absolwent potrafi przeprowadzić działania zaradcze w kooperacji z innymi służbami społecznymi, w których zadaniach jest interwencja. Jego praca może polegać również na działaniach skierowanych do dzieci (praca korekcyjno-kompensacyjna) w środowisku domowym. 

Absolwent potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania, projektowania i prowadzenia działań praktycznych.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych, prowadzących asystę rodziny lub rodzinną pieczę zastępczą, wymagającej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, prowadzenia metodycznego działania w zakresie pracy z osobami i rodzinami w ramach obowiązującego prawa i kodeksu etycznego. 

Absolwent zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych, potrafi przeprowadzić zarówno badania diagnostyczne, jak i weryfikacyjne, czy ewaluacyjne.

Posiada również kompetencje do pracy zespołowej i kierowania pracownikami, może objąć kierownicze stanowisko, np. koordynatora zespołu asysty rodzinnej.


Specjalność: Coaching kariery z doradztwem

Absolwent studiów uzupełniających na kierunku Pedagogika Coaching kariery z doradztwem jest specjalistą w dziedzinie działalności pedagogicznej. Jest absolwentem o szerokich horyzontach umysłowych, przygotowanym do gromadzenia i wykorzystywania wiedzy, rozpoznawania i przeżywania wartości, zdolnym do samokształcenia, mobilnym i elastycznym. Absolwent specjalności Coaching kariery z doradztwem dysponuje umiejętnością prowadzenia działań psychopedagogicznych i doradczych, wspierających rozwój swojego klienta i funkcjonowanie jego środowiska, animacji i tworzenia korzystnych warunków działania pedagogicznego. Absolwent posiada umiejętności praktyczne, umożliwiające prowadzenie badań naukowych, potrafi diagnozować i dokonywać analizy problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w pedagogicznym polu eksploracyjnym oraz samodzielnie organizować działania, umożliwiające skuteczne rozwiązywanie tych problemów. Posiada kompetencje komunikacyjne, informatyczne i medialne w sferze twórczego działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Absolwent, jako coach kariery/doradca kariery pomaga klientowi przyspieszyć przekształcanie wiedzy w skuteczny proces osiągania celów. Coach kariery/doradca kariery to gruntowanie przygotowany specjalista, który w pełni indywidualnie zajmie się sprawą klienta. W ramach coachingu kariery klient będzie pracował z osobistym doradcą tak, aby dokładnie dopasować plan działań do jego indywidualnych potrzeb. Indywidualne doradztwo sprawi, że klient  zdobędzie kompletne zrozumienie jak właściwie wprowadzić w życie zaawansowaną wiedzę i wszystkie potrzebne umiejętności, by osiągnąć założone cele. Absolwent specjalności Coaching kariery z doradztwem posiada umiejętności kierowania własnym rozwojem, samodoskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, wiedzę i umiejętności, niezbędne do rzetelnej, pogłębionej analizy otaczającej go rzeczywistości społecznej i kulturowej, potrafi refleksyjnie spojrzeć na własną rolę społeczną i zawodową, dokonywać oceny i ewaluacji własnych działań pedagogicznych. Coach ukierunkowuje klienta na cel, wspiera go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, jak również w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości.


Specjalność: Geragogika

             Utworzenie  specjalności Gearagogika jest odpowiedzią na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, wydłużającą się średnią wieku, potrzebami wszechstronnego wspomagania jakości życia osób starszych.

            Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności oraz interdyscyplinarnej wiedzy gerontologicznej, z zakresu nauk o zdrowiu, higieny i dietetyki, a także wychowania fizycznego oraz pracy socjalnej i pomocy społecznej, koniecznej do efektywnej działalności na rzecz seniorów. Rozwijają umiejętności w zakresie podejmowania działań edukacyjnych,  profilaktycznych, aktywizujących, opiekuńczych, pomocowych na rzecz osób starszych. Studia sprzyjają kształtowaniu postawy życzliwości oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych  oraz kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji życiowej podopiecznych i wspomagania ich w sytuacjach trudnych. Studia są też podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania, niezbędnego do propagowania stylu życia zmierzającego do zwiększenia samodzielności i aktywności osób starszych.

            Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wspomagania rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego, kulturalnego, duchowego oraz zdrowotnego. A po ukończeniu tej specjalności przygotowany będzie do pracy w charakterze opiekuna osób starszych, opiekuna środowiskowego, animatora czasu wolnego osób starszych a także do prowadzenia działalności wychowawczej z  dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w ramach szeroko pojętego wychowania do starości. Studenci mogą realizować praktyki zarówno w placówkach systemu oświaty i/lub w placówkach oraz instytucjach edukacyjnych i pozaedukacyjnych działających na rzecz osób starszych.


Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalność Edukacja Przedszkolna  i Wczesnoszkolna posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną, dotyczącą aktualnych trendów w pedagogice światowej, wzbogaconą o znajomość powiązanych z nią zagadnień z nauk filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i innych. Wiedza ta pozwala mu zrozumieć kulturowy, społeczny i jednostkowy, ale również etyczny kontekst wychowania i kształcenia, diagnozować aktualne problemy z tego zakresu oraz znajdować ich twórcze rozwiązania, realizowane indywidualnie i zespołowo. Potrafi wyciągać wnioski z tych doświadczeń i doskonalić swoją osobowość i swój warsztat zawodowy. Wypracowana umiejętność refleksyjnego myślenia oraz kompetencje badawcze zapewniają mu stałe pogłębianie znajomości rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent może podjąć pracę nauczyciela zarówno w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkole, w innych formach wychowania przedszkolnego i na I etapie kształcenia w szkole podstawowej.

Po ukończeniu studiów II stopnia o specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawco-dydaktycznego w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Absolwent kierunku – Pedagogika, specjalności – Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, studiów II stopnia, posiada pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjoterapii niezbędną do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, socjalizacyjnych, profilaktycznych oraz diagnostyczno-terapeutycznych. Absolwent opanował w rozszerzonym zakresie umiejętności praktyczne w obrębie diagnostyki potrzeb dzieci, młodzieży i rodziny, planowania oraz realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Ponadto posiada umiejętność doskonalenia własnego warsztatu pracy. Absolwent potrafi podejmować grupowe działania o charakterze socjoterapeutycznym, zapewnić pomoc indywidualną w celu niwelowania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. W pracy z podopiecznymi absolwenci kierują się zasadami etycznymi. Posiadają umiejętność współpracy w grupie. Ponadto cechuje ich dojrzała postawa oraz kreatywność. Są również świadomi konieczności permanentnego uczenia się i samorozwoju. Potrafią radzić sobie w sytuacjach zawodowo trudnych. Absolwent niniejszej specjalności przygotowany jest do pracy w placówkach wsparcia dziennego, ośrodkach interwencji kryzysowej, pogotowiach opiekuńczych, stowarzyszeniach i fundacjach związanych z działalnością socjoterapeutyczną i opiekuńczą. Ponadto przygotowany jest do pracy w wybranych instytucjach pomocy społecznej oraz jako wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz jako wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Absolwent uzyskuje również kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga w szkołach oraz poradniach specjalistycznych.


Specjalność: Resocjalizacja z prewencją kryminalną

Absolwent kierunku - Pedagogika, specjalności - Resocjalizacja z prewencją kryminalną, studiów II stopnia, dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na Resocjalizację z prewencją kryminalną. Absolwent posiada wiedzę z zakresu polityki kryminalnej i postępowania sądowo-kryminalnego, specyfiki pracy służb mundurowych, posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności, dotyczące metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami oraz przeciwdziałania demoralizacji i zachowaniom przestępczym. Rozumie uwarunkowania i mechanizm stawania się ofiarą i sprawcą przestępstwa. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu resocjalizacji z prewencją kryminalną. Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami wymagającymi indywidualnego podejścia, w pracy szanuje ich prawa i kieruje się zasadami etycznymi. Posiada umiejętność współpracy w grupie i jest świadom konieczności samorozwoju i uczenia się w ciągu całego życia. Absolwent jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości: zakładach karnych, aresztach śledczych, a także do wstąpienia w szeregi służb mundurowych: policji, straży miejskiej czy pracy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Efektem zdobytej w trakcie studiów wiedzy, a także nabytych umiejętności praktycznych jest pozytywna, otwarta i kreatywna postawa absolwenta wobec otoczenia. Wykazuje on dojrzałość w zakresie etyki postępowania z osobami w różnym wieku i ze środowisk szczególnie marginalizowanych i narażonych na wykluczenie społeczne.


Specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom posiada gruntowne przygotowanie do wielowymiarowej pracy z uczniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dotyczy to pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej (tutorskiej, rozwojowej) tak z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z trudnościami w uczeniu się zarówno o charakterze specyficznym, jak i niespecyficznym), z uczniami zdolnymi oraz z tymi, którzy dotychczas nie potrzebowali tradycyjnego wsparcia pedagogicznego.

 Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wyrównawczych, korekcyjnych i rozwojowych w szkołach, a także do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach pozaoświatowych. Zdobył umiejętności diagnostyczne (w obszarze diagnozy pedagogicznej), jak i terapeutyczne w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, a także w szeroko rozumianym obszarze trudności niespecyficznych, wynikających z opóźnień edukacyjnych. Posiada także gruntowne przygotowanie terapeutyczne do pracy z młodzieżą przejawiającą trudności o charakterze społeczno-emocjonalnym i wychowawczym, które rzutują na osiągnięcia edukacyjne. W oparciu o zdobyte kompetencje potrafi współpracować i wykorzystywać zasoby środowiska funkcjonowania ucznia, przede wszystkim poprzez współdziałanie z jego rodziną, w celu wzmocnienia i zwiększenia efektywności własnych oddziaływań terapeutycznych. Może także współuczestniczyć w procesie diagnozowania trudności ucznia w obszarze diagnozy pedagogicznej. Potrafi także – budując indywidualną relację z podopiecznym – rozpoznawać jego mocne strony, wskazując na przestrzenie stanowiące katalizator jego osobistego rozwoju i osiągania dojrzałości.Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

  • wydrukowany i podpisany formularz podania
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
  • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
  • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 307)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Stona www Wydziału: www.wp.ajd.czest.pl