Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Pedagogiczny

Pedagogika (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretna specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Specjalności:
1. Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
2. Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
3. Terapia pedagogiczna
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Edukacja dorosłych i marketing społeczny
6. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
* Wybór specjalności po I semestrze studiów


Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją posiada wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wiedzę w zakresie diagnozowania potrzeb opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz stosowania w praktyce metod opieki i twórczej resocjalizacji w środowisku szkolnym, pozaszkolnym i lokalnym. Absolwenci są przygotowani do pracy z osobami wymagającymi indywidualnego podejścia, w pracy szanują ich prawa i kierują się zasadami etycznymi. Posiadają umiejętność współpracy w grupie i są świadomi konieczności samorozwoju i uczenia się w ciągu całego życia. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów i specjalistycznych praktyk stanowią podstawę do samodzielnej aktywności zawodowej absolwenta na rzecz jednostki, rodzin, środowisk i grup społecznych nieprzystosowanych społecznie i potrzebujących różnorodnych form wsparcia opiekuńczo – wychowawczego, profilaktycznego oraz terapeutyczno – resocjalizacyjnego. Efektem zdobytej w trakcie studiów wiedzy, a także nabytych umiejętności praktycznych jest pozytywna, otwarta i kreatywna postawa absolwenta wobec otoczenia. Wykazuje on dojrzałość w zakresie etyki postępowania z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych. Po ukończeniu specjalności pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją, absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści, pedagodzy, wychowawcy lub opiekunowie:

•          w przedszkolach i szkołach podstawowych,

•          w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych,

•          w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (socjalizacyjnych i interwencyjnych),

•          w ośrodkach pomocy społecznej,

•          w centrach pomocy rodzinie,

•          w ośrodkach interwencji kryzysowej,

•          w ośrodkach dla ofiar przemocy,

•          w schroniskach dla bezdomnych,

•          w ośrodkach adopcyjnych,

•          w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach,

•          w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

•          w schroniskach dla nieletnich,

•          w zakładach poprawczych,

•          w placówkach penitencjarnych.


Specjalność: Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia kompleksowej, wieloprofilowej diagnozy indywidualnej  i środowiskowej oraz do planowania działań opiekuńczych, wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, w tym także dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci opuszczonych. W pracy z podopiecznymi i ich rodzinami absolwenci kierują się zasadami etycznymi. Posiadają umiejętność współpracy w grupie. Poprzez łączenie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej z aktywnością praktyczną oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi, absolwenci przygotowani są do  podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz do współpracy z rodzinami podopiecznych,  psychologami,  lekarzami,  rehabilitantami,  logopedami, ze szkołą, z sądem,  ośrodkami pomocy dziecku i rodzinie i in. Absolwentów cechuje dojrzałość oraz kreatywna i otwarta postawa wobec otoczenia. Są świadomi konieczności uczenia się przez całe życie, odczuwają potrzebę samorozwoju a także pracy nad sobą w zakresie rozpoznawania własnych uczuć i emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach zawodowo trudnych.

Po ukończeniu specjalności pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka absolwenci mogą być zatrudnieni jako specjaliści, pedagodzy, wychowawcy lub opiekunowie:

•          w przedszkolach i szkołach podstawowych,

•          w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych,

•          w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (socjalizacyjnych i interwencyjnych),

•          w ośrodkach pomocy społecznej,

•          w centrach pomocy rodzinie,

•          w ośrodkach adopcyjnych,

•          w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach,

•          w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,

•          w ośrodkach wczesnej interwencji,

•          w poradniach specjalistycznych typu: zdrowia psychicznego, rehabilitacji, dziennych ośrodkach rehabilitacji dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,

•          w innych placówkach prowadzących działalność na rzecz małego dziecka np. w żłobkach (opiekun małego dziecka, w tym dziecka z zaburzeniami rozwoju).


Specjalność: Terapia pedagogiczna

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności Terapia pedagogiczna dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom posiada przygotowanie do wielowymiarowej pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej z dziećmi wskazującymi trudności w uczeniu się zarówno o charakterze specyficznym, jak i niespecyficznym. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjnych na pierwszym etapie kształcenia w tym w: przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w placówkach pozaoświatowych. Zdobył umiejętności diagnostyczne (w obszarze diagnozy pedagogicznej), jak i terapeutyczne w zakresie pracy z dzieckiem z obszaru ryzyka dysleksji, dzieckiem dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, a także w szeroko rozumianym obszarze trudności niespecyficznych, wynikających z opóźnień edukacyjnych, a także trudności o charakterze społeczno-emocjonalnym, które rzutują na osiągnięcia edukacyjne. Posiada także przygotowanie do wielowymiarowej pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej z dziećmi wskazującymi trudności w uczeniu się wynikające między innymi z deficytu w obrębie uwagi, a także nadruchliwości i impulsywności. Zdobył umiejętności terapeutyczne do pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze wynikające zarówno z zaniedbań środowiskowych, jak i posiadanych zaburzeń w tym zespołu hiperkinetycznego (ADHD) i zaburzeń mu pokrewnych. W oparciu o zdobyte kompetencje potrafi współpracować i wykorzystywać zasoby środowiska funkcjonowania dziecka, przede wszystkim poprzez współdziałanie z jego rodziną, w celu wzmocnienia i zwiększenia efektywności własnych oddziaływań terapeutycznych. Może także współuczestniczyć w procesie diagnozowania trudności dziecka w obszarze diagnozy pedagogicznej.

Po ukończeniu specjalności Terapia pedagogiczna absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści, pedagodzy – terapeuci w :

•          instytucjach oświatowych, w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych (także prowadząc specjalistyczne zajęcia terapeutyczne ), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach i internatach,

•          pozaoświatowych, w tym świetlicach środowiskowych, szerokorozumianych instytucjach profilaktyki społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych.


 Specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne

Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe i personalne posiada kompetencje (wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne) do pracy doradcy zawodowego, dzięki którym może skutecznie podjąć pracę w różnych obszarach działań edukacyjnych i pozaedukacyjnych, m.in., szkołach podstawowych, poradniach specjalistycznych, urzędach pracy i zakładach pracy. Kompetencje te odnoszą się diagnozy predyspozycji zawodowych i osobowych klienta, a także jego potrzeb, umiejętności i zainteresowań, umiejętności prawidłowego zdiagnozowania predyspozycji zawodowych na podstawie informacji uzyskanych różnymi metodami, szeroko rozumianego procesu doradzania klientowi, pomagania w opracowaniu indywidualnego programu rozwoju zawodowego i kariery,  zarządzania informacjami w doradztwie zawodowym oraz pośrednictwa pracy. Ponadto absolwent pedagogiki o specjalności doradztwo  zawodowe i personalne jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia zawodowego oraz podejmowania ról kierowniczych w placówkach oświatowych oraz uprawnienie pedagogiczne. Po ukończeniu specjalności Doradztwo zawodowe i personalne, absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści:

•          w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy,

•          w państwowych i prywatnych zakładach pracy, jako pracownicy działów personalnych, 

•          w agencjach head-huntingowych,

•          w agencjach pracy tymczasowej, agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, akademickich biurach karier,

•          w gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego,

•          w działach personalnych przedsiębiorstw i zakładów pracy,

•          w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej. 


Specjalność:  Edukacja dorosłych i marketing społeczny

Absolwent specjalności Edukacja dorosłych i marketing społeczny potrafi  diagnozować potrzeby edukacyjne dorosłych oraz młodzieży. Przygotowani są do motywowania ludzi dorosłych do rozwoju; dobierania właściwych, indywidualnych technik uczenia się, podtrzymywania i wspierania aktywności edukacyjnej dorosłych, projektowania i realizowania kampanii społecznych, przygotowywania i realizowania projektów animacji środowiska lokalnego, udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej. Posiada wiedze z zakresu  zagadnień teoretycznych dotyczących edukacji osób dorosłych (między innymi na temat rozwiązań w zakresie polityki społecznej stosowanych w Polsce i Europie, systemu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia itp.). Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, posiada uprawnienia pedagogiczne.

Posiadane przez absolwenta specjalności Edukacja dorosłych i marketing społeczny kompetencje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w:

•          instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, placówkach kultury (kluby, ośrodki kultury),

•          mediach lokalnych i prasie,

•          instytucjach zajmujących się organizacją różnego typu działalności edukacyjnej dla dorosłych (Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły dla dorosłych) w charakterze instruktora,Animatora lub menedżera,

•          działach HR szkolenia kadr różnego typu przedsiębiorstw, firmach konsultingowych na stanowiskach rekrutera i szkoleniowca,

•          organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach) dostarczających usługi edukacyjne dla społeczności lokalnych na stanowisku menedżer projektu,

•          instytucjach zajmujących się pracą z ludźmi starszymi (Uniwersytety Trzeciego Wieku) jako edukator, instruktor, animator i menedżer

- placówki oświatowe. 


Specjalność: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Absolwent specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i klasach  I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej poparte praktykami w placówkach oświatowych. Model absolwenta dopełnia gruntowna wiedza w zakresie psychologii i pedagogiki oraz umiejętności jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu kreatywnych i otwartych postaw dzieci. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawco-dydaktycznego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po zaliczeniu opcjonalnego dodatkowego modułu językowego absolwent posiada kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Nauczyciel (w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej). Po ukończeniu specjalności Edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna absolwenci kierunku dzięki realizacji w trakcie studiów standardów nauczycielskich przygotowujących do pracy nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III mogą pracować w:

•          placówkach przedszkolnych,

•          oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

•          alternatywnych  formach wychowania przedszkolnego,

•          klasach I-III szkoły podstawowej.


Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 157)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego: literatury i języka polskiego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, filozoficznej, historycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy o prawach człowieka, wiedzy ekonomicznej, geograficznej i nautologicznej przyjmowani są na I rok studiów na kierunek Pedagogika bez postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminu wstępnego z danego przedmiotu jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.wp.ajd.czest.pl