Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Pedagogiczny

Fizjoterapia (n1)

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 poz. 1596) od 1.10.2017 r. studia na kierunku Fizjoterapia mogą być prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie (5-letnie).

W roku akademickim 2017/18 otrzymaliśmy zgodę na jednolite studia magisterskie.  Studenci Fizjoterapii pod  względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu będą przygotowani do działania w zakresie usprawniania i regeneracji organizmu.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych, w których dostosowane do możliwości i wskazań metody i techniki są ważnym elementem leczenia. Zatem działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

DEALNY KANDYDAT:

 Osoba, która potrafi pracować z ludźmi z różnymi zaburzeniami psychoruchowymi i nie boi się współpracy z tą grupą społeczną, jest ciekawa nowych doświadczeń.  Jest otwarta na zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Ponadto idealny kandydat to osoba o dobrej kondycji fizycznej lubiąca w pracy kontakt z drugim człowiekiem. Dlatego cechami dobrego fizjoterapeuty są również empatia, komunikatywność i otwartość.

CO PO STUDIACH:

 Absolwent po skończeniu kierunku fizjoterapia na Akademii im. Jana Długosza  będzie mógł sprostać potrzebom rynku pracy. Będzie posiadał kompetencje do badania funkcjonalnego pacjenta, do diagnozowania i prognozowania funkcjonalnego,  programowania postępowania terapeutycznego oraz prowadzenia odpowiedniej terapii. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne, utrwalone podczas rozbudowanych praktyk zawodowych, określają następujące możliwości zatrudnienia absolwentów

Typowe miejsca zatrudnienia absolwentów na stanowisku fizjoterapeuta :

 1. Szpitale o różnym profilu;
 2. Specjalistyczne przychodnie;
 3. Poradnie i gabinety  rehabilitacyjne;
 4. Przychodnie i ośrodki  wielospecjalistyczne;
 5. Uzdrowiska;
 6. Sanatoria rehabilitacyjne;
 7. Przedszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej oraz ośrodki wychowawczo — rehabilitacyjne;
 8.  Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej;
 9.  Publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność z niepełnosprawnymi;
 10.  Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia;
 11.  Własne zakłady specjalistyczne w zakresie fizjoterapii.

DLATECZGO WARTO STUDIOWAĆ

Kierunek jest przyszłościowy, gdyż z tytułu starzejącego się społeczeństwa wzrasta potrzeba fizjoterapeutów usprawniających tę grupę wiekową.  Z drugiej strony fizjoterapia to nie tylko usprawnianie chorych. W dzisiejszych czasach, gdzie życie toczy się w ciągłym biegu, a stres występuje na porządku dziennym ludzie starają się zachować jak najlepszą kondycję. Zwracają większą uwagę na swój wygląd i chcą jak najdłużej odwlekać oznaki starzenia się ciała. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie fizjoterapeuci wyspecjalizowani w pielęgnacji zdrowia i urody, masażu oraz rehabilitacji ruchowej.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"


Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia lub fizyka lub chemia lub matematyka lub geografia

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

 System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany przez kandydata w danych osobowych

...
(liczba słów w pełnym opisie: 147)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników