Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Rachunkowość i podatki (n1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek „rachunkowość i podatki”  ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non - profit. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Celem kierunku jest ponadto przygotowanie do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków podatnika i płatnika, również w ramach usługowego prowadzenia rachunkowości. Absolwent kierunku „rachunkowość i podatki” będzie posiadał  umiejętności wskazywania i wykorzystania regulacji prawnych w zakresie optymalizacji podatkowej i rozumiał ich konsekwencje dla sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Kierunek zapewnia uzyskanie kompetencji odnośnie do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Uzyskana wiedza  koncentruje się w szczególności na problemach:

 • systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
 • zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
 • polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości,
 • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych  specyficznych transakcji gospodarczych,
 • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym.

 

Kierunek przygotowuje absolwenta przede wszystkim do wykonywania obowiązków:

 • księgowego prowadzącego ewidencję  podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach,
 • pracownika służb finansowo-księgowych zajmującego się ewidencją księgową, ustalaniem i rozliczaniem podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych,
 • samodzielnego księgowego w organizacjach non-profit,
 • specjalisty w zakresie zarządzania podatkami i innymi obciążeniami publicznoprawnymi,
 • specjalisty w zakresie rachunkowości i podatków w organach podatkowych i skarbowych,
 • specjalisty w podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

 

Studia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 1081, w tym po 360 godzin praktyk. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 180.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

Przedmioty obowiązkowe

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, geografia

W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • jeden przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, geografia

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"!
Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry
...
(liczba słów w pełnym opisie: 176)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1760 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ia.ajd.czest.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w:
 • Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania tel.34 378-31-39 lub 502-296-808
 • Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego tel. 34 378-31-14, tel. 34 378-31-15