Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Prawo (nM)

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-28 12:00:00 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Dysponuje umiejętnościami retorycznymi, negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz potrafi sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej. Ma umiejętność obserwowania zjawisk prawnych, potrafi je analizować i interpretować. Wie, jak wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa z różnymi obszarami życia społecznego i gospodarczego, przede wszystkim w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Dysponuje kompetencjami z zakresu znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się specjalistycznym językiem obcym z zakresu prawa. Jest świadomy konieczności dalszego specjalizowania się w konkretnej dziedzinie prawa oraz permanentnej aktualizacji posiadanej wiedzy w celu stałego ponoszenia kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów prawniczych absolwent jest przygotowany do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych. Dysponuje także odpowiednimi kompetencjami do pełnienia funkcji w podmiotach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadania ugruntowanej wiedzy prawniczej. Ma dobre przygotowanie do pracy w biznesie. Absolwent może rozpocząć pracę w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może występować w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których zalecany jest taki sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Studia trwają 10 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 1622, w tym po 480 godzin praktyk. Liczba punktów ECST (European Credit Transfer System) wynosi 300.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba z

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest większym przelicznikiem):

 • język polski [G1]- poziom podstawowy przelicznik: 0,25 ; poziom rozszerzony przelicznik: 0,45
 • matematyka lub historia lub WOS lub geografia lub fizyka lub filozofia lub język łaciński i kultura antyczna [G2] - poziom podstawowy przelicznik: 0,15 ; poziom rozszerzony przelicznik: 0,35
 • język obcy nowożytny [G3] - poziom podstawowy przelicznik: 0,1 ; poziom rozszerzony przelicznik: 0,2

Wynik = MAX(G1*0,25, G1*0,45) + MAX(G2*0,15, G2*0,35) + MAX(G3*0,1, G3*0,2)

Maksymalna ilość zdobytych punktów wynosi 100

Informacje dodatkowe:

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.
 3. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu zdanego na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata.
 4. Dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na
...
(liczba słów w pełnym opisie: 201)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"
 

 • język polski [G1]
 • matematyka lub historia lub WOS lub geografia lub fizyka lub filozofia lub język łaciński i kultura antyczna [G2]
 • język obcy nowożytny [G3]

Wynik = G1+ G2 + G3

Maksymalna ilość zdobytych punktów wynosi 100

Informacje dodatkowe:

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, to pod uwagę będzie brana ocena z danego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
 2. Przy obliczaniu wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko jeden raz.

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Punkty z poszczególnych grup przedmiotów ujednolica się ze względu na dwie skale ocen:


Przedmiot

Skala ocen

1 - 6

2 - 5

...
(liczba słów w pełnym opisie: 167)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

2000 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ia.ajd.czest.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w:
 • Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania tel.34 378-31-44
 • Dziekanacie Wydziału Filologiczno - Historycznego tel. 34 378-31-14, tel. 34 378-31-15