Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Administracja (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja (licencjackie):
Celem nauczania na kierunku administracja jest przekazanie elementarnej wiedzy o prawie administracyjnym oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa, które pozwolą zrozumieć i przygotować się do wykonywania, po ukończeniu studiów, procesów związanych z szeroko pojmowanymi funkcjami administrowania. Studia obejmują między innymi takie przedmioty jak: konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe i inne.

Absolwent licencjackich studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Ma wiedzę o systemie prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również, zna podstawowe reguły stosowania prawa, zwłaszcza w zakresie działania administracji.

Studia przeznaczone w szczególności dla kandydatów, którzy planują karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej, lubią jasno określony zakres swoich obowiązków, potrafią łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi i współpracować, a także dla osób, które swoją przyszłość wiążą z prowadzeniem prawnie określonych form indywidualnej przedsiębiorczości.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 1800, w tym 120 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

Przedmioty obowiązkowe

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot zdawany na maturze.

W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • język polski
 • jęcyk obcy
 • jeden dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

W przypadku równej sumy ocen końcowych z wyżej wymienionych przedmiotów o kolejności przyjęć decyduje wyższa ocena z języka polskiego.

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"!
Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 175)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści stopnia centralnego:

- Europejska Olimpiada Społeczno - Prawna (laureaci stopnia centralnego)
- Wiedzy o Prawach Człowieka (laureaci stopnia centralnego)
- Wiedzy o Prawie (laureaci i finaliści stopnia centralnego)
- Wiedzy o Unii Europejskiej (laureaci i finaliści stopnia centralnego)

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ia.ajd.czest.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w:
 • Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania tel.34 378-31-44
 • Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych tel. 34 378-31-14, tel. 34 378-31-15