Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Administracja (n2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest wszechstronnie przygotowany do zajmowania różnorodnych stanowisk w instytucjach administracji publicznej, w szczególności w jednostkach administracji rządowej jak i samorządowej. Ponadto, może podjąć pracę w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, oświatowych, organach partii politycznych, biurach poselskich, a także przedsiębiorstwach współpracujących z podmiotami zagranicznymi i ich organami. Warto zwrócić uwagę, że może on znaleźć zatrudnienie nie tylko w instytucjach krajowych, ale także w organach i instytucjach Unii Europejskiej. Umiejętności pozwolą mu na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy oraz na podejmowanie różnorodnych form indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji uwzględniających aktualne potrzeby rynku pracy, ciągłego pogłębiania własnej wiedzy i konieczności rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i naukowych oraz do rozpoczęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Posiadanie kompetencji do zajmowania różnych stanowisk jest możliwe, dzięki programowi studiów, w którym przewidziano przedmioty zarówno stricte administracyjne i ekonomiczne, jak i również z zakresu nauk psychologicznych, filozoficznych i socjologicznych. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli absolwentowi posługiwać się posiadanymi informacjami w celu analizowania i przygotowywania strategii działań w administracji, rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w trakcie stosowania przepisów prawa oraz przewidywać długoterminowe i złożone skutki planowanych czynności.

W trakcie nauki student poznaje grupę treści podstawowych zawierających w sobie w szczególności pogłębione informacje o zasadach ustroju RP, o postępowaniu sądowo-administracyjnym, o historii myśli ustrojowo-administracyjnej, o informacji w administracji publicznej. W ramach grupy treści kierunkowych student zaznajamia się w sposób poszerzony, między innymi z publicznym prawem konkurencji, zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej, systemem ochrony prawnej w UE, funduszami strukturalnymi i systemem finansowania projektów w UE i z zarządzaniem dokumentacją w administracji. Posiadane umiejętności pozwolą na efektywne wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z administracją, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym.

W celu rozszerzenia posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności dano studentowi możliwość wyboru po pierwszym semestrze studiów jednej z dwóch specjalizacji, tj.:

1. administracji samorządowej – absolwent specjalności administracja samorządowa jest przygotowany do pełnienia funkcji koncepcyjnych i kierowniczych przede wszystkim w administracji samorządowej i terenowych agendach administracji rządowej. Posiada kwalifikacje do wykonywania wszelkich działań wynikających z zakresu zadań przewidzianych dla administracji. Posługuje się specjalistyczną wiedzą w dziedzinach organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki komunalnej oraz stanowienia aktów prawa miejscowego. Umiejętnie i wydajnie korzysta z narzędzi kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego. Posiada także biegłą orientację w problematyce ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, zarządzania zasobami ludzkimi czy przygotowania i realizacji projektów z Funduszy Europejskich. Absolwent specjalności: administracja samorządowa ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się między innymi:

 • Urzędy miast i gmin,
 • Starostwa powiatowe,
 • Urzędy marszałkowskie,
 • Urzędy wojewódzkie,
 • Samorządowe jednostki budżetowe,
 • Urzędy pracy,
 • Działy administracyjne podmiotów gospodarczych.

2. administracji ochrony i kontroli prawnej – absolwent specjalności administracja ochrony i kontroli prawnej posiada wiedzę z zakresu prawnych regulacji ustroju organów ochrony prawnej oraz poszczególnych organów pomocy prawnej i pojednawczych, rozstrzygających, i kontrolujących legalność. Jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej przede wszystkim w jednostkach administracji wymiaru sprawiedliwości, organach quasi – sądowych i pozasądowych oraz organach kontrolnych. Posługuje się szczegółową wiedzą odnoszącą się do zasad organizacji, działania i kompetencji wymienionych organów, z uwzględnieniem osobistego charakteru świadczonych przez nie usług oraz niezależności zawodowej. Absolwent specjalności: administracja ochrony i kontroli prawnej ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się między innymi:

 • Sądy powszechne,
 • Sądy administracyjne,
 • Najwyższa Izba Kontroli,
 • Sądy administracyjne,
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Przedmioty nauczane w każdej z nich dają możliwość wyjaśnienia w stopniu zaawansowanym funkcjonowania określonego systemu administracji RP. Te przedmioty dają również dogłębną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie złożonych problemów pojawiających się w praktyce.

Wszechstronna wiedza pozwala absolwentowi na prawidłowe interpretowanie i wyjaśnianie zjawisk społecznych i prawnych występujących na każdym z zajmowanych stanowisk. W zakresie kompetencji społecznych zdobyta poszerzona wiedza ma wpływać na trafne kształtowanie racji interpersonalnych występujących w życiu osobistym i zawodowym, jak również zakorzenić przeświadczenie o konieczności pogłębiania wiedzy przez całe życie i przestrzegania norm etycznych.

Ukończone studia dają absolwentowi najlepsze przygotowanie dla potrzeb lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej administracji oraz przedsiębiorczości. Umożliwiają również podejmowanie wyzwań badawczych i naukowych oraz dalsze kontynuowanie nauki.

Studia II stopnia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć wynosi 551, w tym 60 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

Zasady kwalifikacji

Konkurs dyplomów

Na studia niestacjonarne II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub równorzędny, na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów.

Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta efektów kształcenia zbliżonych dla danego kierunku (tj. efektów kształcenia z zakresu nauk społecznych lub efektów międzyobszarowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych).

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają kandydaci będący absolwentami tego samego kierunku, z tytułem zawodowym licencjata.

Osoby, które w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskały efektów kszatałcenia wymaganych od kandydatów na dany kierunek studiów drugiego stopnia, mogą być przyjęte na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku administracja, pod warunkiem uzupełnienia brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętnosci poprzez zaliczenie zajęć dydaktycznych w ramach płatnego programu wyrównawczego, który należy zaliczyć do zakończenia sesji egzaminacyjnej na III semestrze studiów II stopnia.

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników

...
(liczba słów w pełnym opisie: 393)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1880 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Wydział zastrzega sobie prawo do uruchomienia specjalności pod warunkiem, że liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 25 osób.

Studentów, którzy nie są absolwentami studiów licencjackich kierunku administracja, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów pierwszego stopnia).

Strona www Instytutu: www.ia.ajd.czest.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w:
 • Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania tel.34 378-31-44
 • Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych tel. 34 378-31-06 - w godzinach urzędowania komisji rekrutacyjnej tel. 34 378-31-15, 34 378-31-14