Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Matematyka (s1) - studia inżynierskie

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

 • specjalność nauczycielska
 • specjalność informatyczna

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ
Tylko nieliczni wiedzą, że:

 • systematycznie maleje liczba osób z wykształceniem matematycznym, a zapotrzebowanie na rynku wzrasta;
 • studia matematyczne najlepiej przygotowują do dalszej nauki, do pracy zawodowej, bo uczą twórczego podejścia do realizowanych zadań, a przede wszystkim uczą osiągania ściśle określonych celów przy pomocy danych narzędzi zgodnie z ustalonymi regułami;
 • tylko nauki ścisłe zajmują się odkrywaniem praw rządzących wszechświatem, a w odróżnieniu od nauk humanistycznych, skupionych na wytworach działalności człowieka, badają obiekty istniejące niezależnie od człowieka i jego poczynań;
 • studia matematyczne uczą samodzielnie myśleć - w świecie, w którym na każdym kroku słyszy się opinie wewnętrznie sprzeczne, znakomicie ułatwiają orientację i egzystencję;
 • równie kompromitującym jak nieznajomość klasyki literatury, czy historii Polski, jest brak znajomości podstaw arytmetyki, geometrii czy logiki.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ NA AJD?

 • Posiadamy akredytację wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
 • Wiedza u nas zdobyta pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich).
 • Wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna.
 • Możliwość odbywania studiów równolegle na dwóch kierunkach lub dwóch specjalnościach.
 • Możliwość odbywania części studiów (np. jednego semestru) w uczelniach zagranicznych w ramach Programu "Sokrates/Erasmus".
 • Dobra baza dydaktyczna.
 • Dobrze wyposażona biblioteka.
 • Dobry dojazd do Częstochowy.
 • Możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim.
 • Możliwość uzyskania stypendiów.
 • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań.
 • Zarówno na zajęciach, jak i podczas konsultacji, kadra jest zawsze przyjazna naszemu studentowi.

CO PO STUDIACH?

 • Absolwent specjalności nauczycielskiej uzyskuje uprawnienia do nauczania matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.
 • Absolwent specjalności informatycznej jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się opracowywaniem i przetwarzaniem danych, na stanowiskach wykorzystujących metody matematyczne w sektorze informatycznym.
 • Absolwent może kontynuować dalszą naukę w wybranej specjalności na poziomie studiów magisterskich.

Sylwetka absolwenta
studiów inżynierskich na kierunku matematyka

            Absolwent siedmiosemestralnych studiów inżynierskich na kierunku matematyka posiada wiedzę oraz umiejętności z takich dziedzin matematyki, jak: logika matematyczna, matematyka dyskretna, algebra liniowa i abstrakcyjna, geometria, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka oraz metody numeryczne. Absolwent potrafi przeprowadzać prawidłowe rozumowania matematyczne i dokonywać złożonych obliczeń, także przy użyciu istniejącego oprogramowania matematycznego.

            Ponadto, absolwent specjalności informatycznej na kierunku matematyka posiada solidną wiedzę oraz umiejętności z zakresu informatyki, obejmującą m.in. algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, bazy danych, elementy grafiki komputerowej i inżynierii oprogramowania. Absolwent tej specjalności potrafi programować w językach Python i C++.

            Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu matematyki oraz informatyki absolwent specjalności informatycznej potrafi spojrzeć algorytmicznie na rozmaite problemy matematyczne pojawiające się w naukach ścisłych oraz w ich praktycznych zastosowaniach. Absolwent jest przygotowany do budowania modeli matematycznych rozważanego problemu, właściwego dobierania narzędzi informatycznych do jego rozwiązania, projektowania oraz implementowania niezbędnego w tym celu oprogramowania. Potrafi także przetestować i wdrożyć do eksploatacji zaproponowane rozwiązania.

            Absolwent specjalności informatycznej na kierunku matematyka jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych instytucjach zajmujących się opracowywaniem, przetwarzaniem oraz wizualizacją danych, na stanowiskach wykorzystujących metody matematyczne w sektorze informatycznym.

            Absolwent specjalności nauczycielskiej na kierunku matematyka oprócz ogólnej wiedzy matematycznej i informatycznej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki matematyki. Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany i posiada uprawnienia do nauczania matematyki na II etapie edukacyjnym tzn. w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

            Absolwenci obu specjalności kierunku matematyka są dobrze przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku matematyka oraz na kierunkach pokrewnych.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka - waga 0,5
 • informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia - waga 0,3
 • język polski lub język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 168)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o kierunku informatyka w AJD na stronie WWW Instytutu: www.imi.ajd.czest.pl

Instytut będzie udzielał informacji pod numerem gg12665784 w terminie od 22 czerwca do 31 lipca br. od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 • wtorek, czwartek od 9:00 do 12:00
 • poniedziałek, środa, piątek od 12:00 do 15:00
Ponadto kandydaci mogą uzyskać informacje pisząc na adres IMI: imi@ajd.czest.pl