Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały (n1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe inżynierskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalności:

- Virtual prototyping

- Nano- i bioinnowacje w materiałach

- Design i wzornictwo przemysłowe

Studia trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami i materiałami oraz postępem technicznym, jak również osób pragnących zrozumieć działanie nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (m.in. matematyki, fizyki i chemii), kształcenia inżynierskiego (m.in. grafiki inżynierskiej, mechatroniki, podstaw konstrukcji maszyn) z praktyczną wiedzą dotyczącą nowoczesnych materiałów i innowacyjnych technologii (m. in. nanomateriały, materiały hybrydowe, biomateriały, technologie polimerów, biotechnologie, technologie wytwarzania, technologie bioenergetyczne, technologie odnawialnych źródeł energii). Absolwent kierunku potrafi przeprowadzać podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwiazywania standardowych problemów zawodowych, umie przetwarzać informacje i pracować w zespole. Potrafi również krytycznie analizować i dokonać oceny rozwiązania technicznego związanego z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności:

• Virtual Prototyping jest poznanie techniki usprawniającej proces rozwoju i wdrażania produktu, która wiąże się z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), czyli zastosowania oprogramowania do sprawdzania poprawności projektu przed jego fizycznym wykonaniem. Odbywa się to poprzez przygotowanie wirtualnego modelu (zazwyczaj w 3D) oraz zasymulowanie jego zachowania w warunkach rzeczywistych. Inżynierowie mogą szybko zbadać jakość i efektywność wielu alternatywnych projektów bez inwestowania czasu i środków potrzebnych do budowy fizycznych prototypów. Ostatnim etapem w procesie wdrażania produktu jest jego wykonanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) lub w formie coraz powszechniej wykorzystywanego wydruku 3D.

• Nano- i Bioinnowacje w Materiałach jest szczegółowe poznanie nowoczesnych materiałów, w tym nano- i biomateriałów oraz innowacyjnych technologii, które można uznać za technologie kluczowe dla rozwoju przemysłu i gospodarki. W programie specjalności duży nacisk położono na tematykę obejmującą wytwarzanie zaawansowanych materiałów i tworzyw o unikalnych właściwościach oraz poznanie właściwości i możliwych kierunków zastosowań wybranych, nowoczesnych materiałów np. w ochronie zdrowia, ochronie środowiska czy optoelektronice.

Design i Wzornictwo Przemysłowe jest nabycie umiejętności i kompetencji pozwalających na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Specjalność przygotowuje do zawodu inżyniera, który będzie bezpośrednim partnerem projektanta wzornictwa, współtworząc z nim koncepcję użytkową produktu i projektując jego technologicznie uzasadnioną postać poprzez połączenie wiedzy z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, ale również z rysunku, rzeźby czy też technik wizualnych.

Dlaczego warto studiować Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek, który pozwoli studentom poznać nowe materiały, ich właściwości i zastosowanie oraz sposoby wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych technologii. We współczesnej gospodarce nie da się efektywnie prowadzić przedsięwzięcia bez zaangażowania w proces nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały to kierunek, który - dzięki dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb wynikających z prognoz rozwoju gospodarki - jest bardzo istotny z punktu widzenia regionu, ponieważ wpisuje się w następujące obszary technologiczne wyodrębnione w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020: produkcja i przetwarzanie materiałów, technologie dla ochrony środowiska, nanotechnologie i nanomateriały oraz materiały polimerowe i kompozyty dla medycyny i rolnictwa.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

• wielu sektorach przemysłu, w tym związanych z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami,

• laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych,

• jednostkach kontroli jakości,

• biurach projektowych,

• parkach technologicznych.

Wykształcenie wzbogacone o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością w małej i średniej firmie oraz zarzadzaniem innowacyjnymi projektami przygotowuje również absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej w sektorze innowacyjnych technologii.

Ponadto absolwenci specjalności Virtual Prototyping mają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Natomiast absolwenci specjalności Nano- i Bioinnowacje w Materiałach zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się wytwarzaniem i wykorzystaniem nowego typu materiałów specjalnego zastosowania, w szczególności nano- i biomateriałów.

Natomiast absolwenci specjalności Design i Wzornictwo Przemysłowe mogą znaleźć zatrudnienie m.in.: w działach projektowych firm, w firmach marketingowych realizujących usługi z zakresu całościowego tworzenia identyfikacji wizualnej produktu oraz w studiach graficznych. Mogą być także zatrudniani w mikro- i małych przedsiębiorstwach o profilu projektowym lub prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
...
(liczba słów w pełnym opisie: 169)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1860 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona WWW Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa: www.iet.ajd.czest.pl

Strona WWW Kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały: www.inzynierprzyszlosci.pl

Masz pytanie? Napisz e-mail: iet@ajd.czest.pl