Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Informatyka (s1) - studia inżynierskie

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe inżynierskie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

 • grafika komputerowa
 • inżynieria oprogramowania
 • technologie internetowe

IDEALNY KANDYDAT

Informatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga od maturzystów zainteresowania technologiami informacyjnymi.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INFORMATYKĘ NA AJD?

 • Posiadamy akredytację wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 401/2010 z dnia 29.04.2010 – do roku akademickiego 2015/2016).
 • Absolwenci naszego kierunku uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie umożliwiające stosowanie najnowszych technik informatycznych (m.in. umiejętność programowania w nowoczesnych językach, takich jak:  Python, C, Java oraz C++, projektowanie serwisów webowych, baz danych oraz grafiki komputerowej).
 • Specjalność jest wybierana już po pierwszym semestrze.
 • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach w małych grupach (10 -12 osobowych).
 • Oferujemy naszym studentom darmowe oprogramowanie w ramach MSDN (m.in. systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows, Visual Studio, .NET, Microsoft Access, Microsoft SQL Server).
 • Zajęcia laboratoryjne odbywają się na profesjonalnym oprogramowaniu m.in. Adobe, Corel, The MathWorks (Matlab), 3D Studio Max, Blender.
 • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę dydaktyczną.
 • Uczelnia oferuje wyjazdy na stypendia zagraniczne w ramach programu ERASMUS.
 • Student ma możliwość zakwaterowania w domu studenckim.
 • Dobry dojazd do Częstochowy i gmachu uczelni.
 • Uczelnia oferuje stypendia naukowe i socjalne.
 • Na uczelni istnieje system punktów ECTS umożliwiający studentom informatyki poszerzenie wiedzy poprzez studia na innych wydziałach oraz na innych uczelniach krajowych i europejskich.
 • Do dyspozycji studentów są zbiory biblioteki głównej i specjalizowane zbiory biblioteki wydziałowej, pracownie komputerowe oraz szerokopasmowy dostęp do internetu (również bezprzewodowego).
 • Studenci naszego kierunku mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci informatyki na AJD są specjalistami w jednej z następujących dziedzin:

 • inżynieria oprogramowania
 • grafika komputerowa
 • technologie internetowe.

Specjalność inżynieria oprogramowania stworzona została z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań. Absolwent specjalności posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.

Absolwent specjalności inżynieria oprogramowania jest wykwalifikowanym:

- programistą,

- architektem oprogramowania,

- testerem firm informatycznych,

- specjalistą ds. wytwarzania, wdrażania i rozwijania nowoczesnego oprogramowania.

Specjalność grafika komputerowa  stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz grafiki wydawniczej, a także metod modelowania i animowania obiektów 2D i 3D z wykorzystaniem metod i środków informatyki. Potrafi praktycznie wykorzystywać najnowsze technologie z grafiki komputerowej oraz szybko dostosować się do wymogów i potrzeb rynkowych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z zagadnieniami graficznymi i multimedialnymi, w szczególności obróbka obrazów rastrowych, projektowanie grafiki wektorowej, grafiki 3D i animacji (w tym wizualizacji architektonicznych) przy użyciu narzędzi takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Blender, 3D Studio Max.

Absolwent specjalności  grafika komputerowa może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach graficznych,
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • firmach tworzących gry komputerowe.

Specjalność technologie internetowe stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie współczesnych technologii internetowych, stosowanych narzędzi, projektowania i programowania aplikacji webowych z dostępem do baz danych i wykorzystaniem elementów multimedialnych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z  tworzeniem i wdrażaniem serwisów internetowych oraz integrowaniem aplikacji webowych z lokalnymi i rozproszonymi bazami danych. W zakresie języków i technik programowania studenci poznają m.in. języki: Java, Python oraz PHP. Istotnym elementem będzie również nauka tworzenia i obróbki różnych formatów danych multimedialnych, a także ich przechowywania w dedykowanych bazach danych.

Elementem wyróżniającym specjalność  technologie internetowe jest obszerna wiedza z zakresu technik zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji webowych, serwerów, serwisów, a także podstaw administrowania serwisami i serwerami internetowymi. Zdobyta wiedza przygotowuje do indywidualnego i zespołowego projektowania i programowania najnowszych aplikacji webowych.

Absolwent specjalności technologie internetowe może znaleźć zatrudnienie między innymi jako:

 • projektant i programista aplikacji webowych,
 • administratora serwisu internetowego.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub informatyka - waga 0,5
 • matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej.

  Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
...
(liczba słów w pełnym opisie: 169)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o kierunku informatyka w AJD na stronie WWW Instytutu: www.imi.ajd.czest.pl

Instytut będzie udzielał informacji pod numerem gg12665784 w terminie od 22 czerwca do 31 lipca br. od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 • wtorek, czwartek od 9:00 do 12:00
 • poniedziałek, środa, piątek od 12:00 do 15:00
Ponadto kandydaci mogą uzyskać informacje pisząc na adres IMI: imi@ajd.czest.pl