Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Inżynieria bezpieczeństwa (n2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność (wybór specjalności po 1 semestrze):

 • Bezpieczeństwo Techniczne
 • Bezpieczeństwo Środowiska

Studia II-go stopnia (3 semestry) są ofertą adresowaną do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I-go stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studia II-go stopnia jest uzyskanie kwalifikacji pozwalających prowadzić badania wdrożeniowe i kierować nimi, przygotowywać ekspertyzy i realizować projekty w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje pozwalające im na:  rozpoznawanie zjawisk fizycznych w systemach technicznych z uwzględnieniem ryzyka, opracowanie odpowiednich metod  identyfikacji zagrożeń oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa wypadku, awarii czy szkód, a także dowodzenie w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Ponadto absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Techniczne zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • zagrożeń związanych z eksploatacją aparatury przemysłowej i bezpiecznego jej użytkowania,
 • cyklu życia urządzeń i systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem pracy ze źródłami promieniowania jonizującego,
 • doboru sprzętu oraz metody konfiguracji systemów kontroli dostępu i ochrony,
 • diagnostyki materiałowej odpowiedniej do rodzaju materiału i konstrukcji obiektu technicznego oraz rodzaju potencjalnych uszkodzeń ,
 • wpływu awarii przemysłowych na środowisko,
 • analizy wyników monitoringu lub diagnostyki obiektu technicznego i formułowania zaleceń mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Natomiast absolwenci  specjalności Bezpieczeństwo Środowiska zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • chemii, w tym chemii fizycznej,
 • społecznych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów stosowania zrównoważonych technologii,
 • wybranych technologii wytwarzania, użytkowania i przetwarzania materiałów biodegradowalnych oraz ich zastosowania w ochronie środowiska, rolnictwie i medycynie,
 • oddziaływania awarii i katastrof przemysłowych na środowisko człowieka i otaczającą go przyrodę,
 • wybranych zagrożeń biologiczne i mikrobiologiczne,
 • stosowania nowoczesnych metod pomiarowych do badania zanieczyszczeń i skażeń środowiska oraz zasad organizacji systemów jego monitoringu,
 • zagadnień związanych z odpadami i odpadami.

Dodatkowe uprawnienia:

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, Urzędem Dozoru Technicznego oraz firmą SECURA istnieje możliwość:

 • uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (CSPSP);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2009 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-N 18001:2004 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2005 (UDT-CERT);
 • ukończenia kursu dla wykładowców na szkoleniach BHP (SECURA);
 • ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy (SECURA).

Wszystkie powyższe kursy i szkolenia dodatkowe dla studentów realizowane są przez partnerów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na preferencyjnych warunkach finansowych.

Dlaczego warto studiować Inżynierię Bezpieczeństwa na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie?

 • Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr z branży bezpieczeństwa;
 • Pracodawcy wskazują potrzebę prowadzenia badań wdrożeniowych i ekspertyz oraz realizowania projektów w zakresie bezpieczeństwa;
 • Zaostrzenie polityki bezpieczeństwa w Polsce i UE generuje zapotrzebowanie na specjalistów z branży bezpieczeństwa;
 • Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia łatwą adaptację do aktualnego rynku pracy;
 • Możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez zdobycie na preferencyjnych warunkach dodatkowych kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami;
 • Interesujące zajęcia o charakterze praktycznym;
 • Specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Wysoko wykwalifikowana i przyjazna studentom kadra;
 • Nowoczesna i stale rozwijana baza dydaktyczna;
 • Koło Naukowe pozwalające rozwijać zainteresowania studentów;
 • Szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami m.in. w zakresie staży i praktyk;
 • Możliwość odbywania części studiów w Uczelniach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+;
 • Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim;

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w:

 • administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę,
 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa pracy, utrzymania ruchu i organizacji produkcji,
 • instytucjach związanych z poradnictwem i upowszechnieniem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • biurach projektowych i doradczych,
 • własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i

...
(liczba słów w pełnym opisie: 529)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1880 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona WWW Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa: www.iet.ajd.czest.pl

Strona WWW Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa: www.inzynierprzyszlosci.pl

Masz pytanie? Napisz e-mail: iet@ajd.czest.pl