Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Chemia, Fizyka (s3)

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunki i specjalności

W obszarze nauk ścisłych:

 • w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplina naukowa chemia
  UWAGA!!!
  Kandydaci w dziedzinie nauk chemicznych zgłaszają się do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (al. Armii Krajowej 13/15) w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
  Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.
 • w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplina naukowa fizyka

I. Charakterystyka studiów

Studia doktoranckie prowadzone są w formie indywidualnych studiów, odbywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora i trwają 4 lata (8 semestrów).

Program studiów w wymiarze 480 godzin zajęć oraz co najmniej 60 punktów ECTS obejmuje moduły kształcenia, na które składają się przedmioty podstawowe, kierunkowe i o charakterze szczegółowym z zakresu wybranej dyscypliny, zajęcia zapewniające przygotowanie do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego. Ponadto, program kształcenia obejmuje zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne – dydaktykę szkoły wyższej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych – praktyki zawodowe.

Proces kształcenia skoncentrowany jest wokół zasadniczego elementu studiów jakim jest przygotowanie, edycja i obrona pracy doktorskiej.

II. Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów doktoranckich posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Kwalifikacje absolwenta o charakterze ogólnym i szczegółowym dotyczyć będą trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji społecznych). Zakres zdobytej wiedzy absolwenta będzie obejmował znajomość nie tylko zagadnień teoretycznych z wybranej dyscypliny naukowej, jak również nowoczesną wiedzę na temat metod prowadzenia badań naukowych. W odniesieniu do umiejętności, absolwent będzie potrafił dokonać wyboru adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych z wybranej dyscypliny. Przy wykorzystaniu uzyskanej wiedzy, będzie dobrze radził sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów praktycznych. Będzie swobodnie posługiwał się językiem angielskim. Ponadto, absolwent będzie potrafił samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości oraz będzie posiadał świadomość ciągłego i systematycznego samokształcenia, etycznego postępowania w życiu zawodowym oraz poczucie odpowiedzialności związanej z pracą naukowca i nauczyciela.

Zasady kwalifikacji

Nabór na studia III stopnia:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym z zakresu chemii, fizyki, matematyki, biologii oraz dyscyplin pokrewnych

 • rozmowa kwalifikacyjna - ocena kompetencji kandydata z zakresu tematyki pracy dyplomowej, wybranej przez kandydata tematyki pracy doktorskiej, znajomość technik laboratoryjnych

 • rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego dotycząca predyspozycji kandydata do pracy naukowej

 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub zawodowe kandydata
  - współautorstwo jednej lub więcej publikacji (opublikowanej lub przyjętej do druku) w czasopiśmie z listy
    filadelfijskiej lub spoza listy filadelfijskiej
  - współautorstwo komunikatu prezentowanego przez kandydata na konferencji naukowej
  - zrealizowane, minimum jednomiesięczne, krajowe i zagraniczne staże naukowe
  - nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe
  - zgłoszenia patentowe
  - udział w projektach badawczych - jako kierownik lub jako wykonawca
  - ukończenia drugiego lub kolejnego kierunku studiów na poziomie licencjackim lub wyższym
  - uzyskanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 w skali globalnej biegłości  
    językowej według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego
  - udział w programach wymiany międzynarodowej

Kandydaci na studia III stopnia składają:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • życiorys
 • kopia dyplomu
...
(liczba słów w pełnym opisie: 346)
+pokaż więcej informacji

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  19 lipca 2017r. o godz 10.00 w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego pok. 8, ul. Armii Krajowej 13/15 (zobacz jak trafić)

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje: www.wmp.ajd.czest.pl