Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Dietetyka (n1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Dietetyka zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (al. Armii Krajowej 13/15) w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Specjalność: poradnictwo żywieniowe

Specjalność: dietetyka w gastronomii

 

Dlaczego warto podjąć te studia?

Studia na kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną poznać zasady prawidłowego żywienia, nabyć profesjonalną umiejętność oceny stanu odżywienia oraz zaplanować prawidłową dietę. Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi, są otwarci na ich potrzeby i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.


Dlaczego warto studiować dietetykę w Akademii im. Jana Długosza?
Kierunek Dietetyka na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to:

 • Program studiów łączący wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, biologii, chemii) z praktyczną wiedzą dotyczącą oceny jakości produktów żywnościowych, oceny stanu odżywienia i planowania racjonalnego żywienia człowieka
 • Praktyczny charakter zajęć w tym liczne (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, warsztaty i praktyki) przygotowujące praktycznie do wykonywania zawodu;
 • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą;
 • Specjalność Poradnictwo żywieniowe umożliwi zdobycie dodatkowej  wiedzy i umiejętności z nastawieniem na świadczenie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem;
 • Specjalność Dietetyka w gastronomii umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, które są przydatne do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych i cateringowych oraz do pracy w tych firmach.

 

Zapewniamy:

 • Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji;
 • Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych w tym osoby z dużą doświadczeniem praktycznym zdobytym poza uczelnią
 • Dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej;
 • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu SOCRATES;
 • Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Dlaczego warto być absolwentem dietetyki Akademii im. Jana Długosza?

Zawód dietetyka nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia, ponieważ obserwuje się wzrost świadomości społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia, coraz więcej mówi się o zdrowym, świadomym odżywianiu; coraz więcej osób zaczyna dbać o swoją kondycję i odpowiednią dietę. Ważnym zadaniem dietetyka jest także popularyzacja zdrowego stylu życia, którego elementem jest m.in. odpowiednia dieta.

Absolwent dietetyki będzie posiadał umiejętności planowania diet dla różnych grup ludności oraz udzielenia porady dietetycznej i prowadzenia edukacji żywieniowej. Będzie umiał dokonać podstawowej analizy i oceny jakości żywności oraz zaplanować i przygotować potrawy wchodzące w skład różnych diet. Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia absolwentom udany start, a w perspektywie zdobycie interesującego zawodu.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • biologia lub chemia lub informatyka lub matematyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie będą kierowani na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. W przypadku ustalenia, że istnieją przeciwwskazania do podjęcia studiów, kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie na ten kierunek studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • biologia lub chemia lub informatyka lub matematyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
...
(liczba słów w pełnym opisie: 254)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1980 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ich.ajd.czest.pl

Wydział zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia kierunku lub specjalności o ile liczba kandydatów będzie mniejsza niż 25 osób.