Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Chemia (s2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Chemia zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (al. Armii Krajowej 13/15) w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Dlaczego warto podjąć te studia?

Chemia zaliczana jest do nauk podstawowych, których rozwój wytycza postęp technologiczny współczesnej cywilizacji. Bez nowych materiałów projektowanych, syntezowanych i analizowanych w laboratoriach chemicznych trudno sobie wyobrazić rozwój np. przemysłu kosmetycznego, spożywczego, komputerowego, farmaceutycznego. Praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu korzystają z osiągnięć chemii oraz wiedzy i doświadczenia chemików.

Dlaczego warto studiować chemię w Akademii Jana Długosza?

Studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy:

- analityka środowiskowa – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, umożliwia poznanie zagadnień istniejących na pograniczu chemii, biologii i medycyny; zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: podstawy i zastosowania analizy termicznej, nowoczesne trendy w analityce żywności, ekotoksykologia, analiza substancji dodawanych do żywności, techniki membranowe w ekoanalityce, analiza wód i ścieków, analityczna spektroskopia luminescyjna, techniki spektroskopii oscylacyjnej w badaniach układów biologicznych, chromatograficzne i elektromigracyjne metody rozdzielania mieszanin, metody dyfrakcyjne w analityce;

- chemia nowych materiałów – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: materiały dla medycyny, materiały opakowaniowe nowej generacji, recykling materiałów, biomateriały z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową, laboratorium syntezy i badań biomateriałów, układy aromatyczne, organiczne materiały elektroniczne i optoelektroniczne - podstawy chemiczne, organiczne materiały elektroniczne i optoelektroniczne - podstawy fizyczne, laboratorium syntezy i badań materiałów dla elektroniki i optoelektroniki organicznej, chemia związków heterocyklicznych, metaloorganiczne materiały katalityczne w syntezie organicznej, chemia stopów i związków międzymetalicznych, chemia produktów naturalnych;

- chemia podstawowa – studia prowadzone w zakresie głównej dyscypliny; w zakresie tej specjalności prowadzone są m.in. przedmioty: chemia produktów naturalnych, ekotoksykologia, recykling odpadów, układy aromatyczne, eksperymentalne i teoretyczne badania widm oscylacyjnych związków koordynacyjnych, chemia związków heterocyklicznych, nowoczesne trendy w analityce żywności, elektromigracyjne metody rozdzielania mieszanin, procesy krystalizacji w przyrodzie i przemyśle, chemizacja środowiska, zaawansowane materiały organiczne, organiczne kryształy molekularne, metody analityczne w przemyśle kosmetycznym;

- chemia leków – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: nowoczesne metody uwalniania leków, leki celowane molekularnie, botanika farmaceutyczna

- specjalizacja nauczycielska: nauczanie chemii (kontynuacja dla specjalizacji nauczycielskich studiów I stopnia) – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: psychologia, pedagogika, dydaktyka chemii, chemia produktów naturalnych, eksperymentalne i teoretyczne badania widm oscylacyjnych związków koordynacyjnych, układy aromatyczne, chemia i analiza żywności, chemiczne skażenia żywności, analiza chemiczna próbek biologicznych, zaawansowane materiały organiczne, metaloorganiczne materiały katalityczne w syntezie organicznej, organiczne kryształy molekularne, techniki membranowe w ekoanalityce, oddziaływania niekowalencyjne w chemii, chemia związków heterocyklicznych. Studenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

Zapewniamy:

 • laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i  sprzęt komputerowy najnowszej generacji;
 • kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych;
 • dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej;
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu SOCRATES;
 • rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Dlaczego warto być absolwentem chemii w Akademii im. Jana Długosza?

 • nowoczesne studia chemiczne to nie tylko przekazywanie wiedzy, to uczenie rzeczy praktycznych, przydatnych w życiu;
 • studia chemiczne to możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, a także realna szansa na znalezienie dobrej pracy w Polsce i poza jej granicami;
 • absolwenci chemii to osoby dobrze wykształcone, samodzielne, wszechstronne, operatywne, na ogół znajdujące ciekawą pracę. 

Wybierz chemię, wybierz zawód z przyszłością!

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 248)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona WWW Instytutu: www.ich.ajd.czest.pl

Wydział zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia kierunku lub specjalności o ile liczba kandydatów będzie mniejsza niż 25 osób.