Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Chemia (s1) - studia inżynierskie

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

 

Kandydaci na kierunek Chemia zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (al. Armii Krajowej 13/15) w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Dlaczego warto podjąć te studia?

Chemia zaliczana jest do nauk podstawowych, których rozwój wytycza postęp technologiczny współczesnej cywilizacji. Bez nowych materiałów projektowanych, syntezowanych i analizowanych w laboratoriach chemicznych trudno sobie wyobrazić rozwój np. przemysłu kosmetycznego, spożywczego, komputerowego, farmaceutycznego. Praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu korzystają z osiągnięć chemii oraz wiedzy i doświadczenia chemików. Studia inżynierskie zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, przebiegu i zastosowania podstawowych procesów technologicznych, zwłaszcza  przyjaznych dla środowiska. Przygotowują do wykonywania niezbędnych prac laboratoryjnych.

Dlaczego warto studiować chemię w Akademii Jana Długosza?

Studia inżynierskie na kierunku Chemia prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy:

Chemia nowych materiałów – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów, mikro i nano- elektroniki, materiałów organicznych i nieorganicznych stosowanych w elektronice i optoelektronice, zjawisk optycznych w nanostrukturach i kompozytach półprzewodnikowych, stopów oraz nowych związków międzymetalicznych o praktycznych zastosowaniach, wytrzymałości materiałów, a także materiałów polimerowych, ich przetwarzania oraz praktycznych zastosowań z uwzględnieniem biomateriałów;

Agrochemia – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty z zakresu agrobiotechnologii, produkcji agrochemikaliów, gospodarki odpadami rolniczymi, podstaw produkcji rolniczej a także mikrobiologii rolnej i agroekologii.

 

Zapewniamy:

 • laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji,
 • kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych,
 • dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu SOCRATES,
 • rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Dlaczego warto być absolwentem chemii w Akademii im. Jana Długosza?

 • nowoczesne studia chemiczne to nie tylko przekazywanie wiedzy, to uczenie rzeczy praktycznych, przydatnych w życiu,
 • studia inżynierskie na kierunku Chemia to możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, a także realna szansa na znalezienie dobrej pracy w Polsce i poza jej granicami,
 • specjaliści inżynierowie z zakresu chemii to osoby doskonale przygotowane do  podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, drobnej wytwórczości, laboratoriach kontrolnych i badawczych oraz administracji,
 • atutem studiów inżynierskich na kierunku Chemia są ciekawe specjalności zaznajamiające studentów z najnowocześniejszymi technologiami mającymi zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, techniki i przemysłu,
 • absolwenci chemii to osoby dobrze wykształcone, samodzielne, wszechstronne, operatywne, na ogół znajdujące ciekawą pracę.
  Wybierz chemię, wybierz zawód z przyszłością!

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
...
(liczba słów w pełnym opisie: 213)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad: okręgowych i centralnej z zakresu chemii.

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona WWW Instytutu: www.ich.ajd.czest.pl

Wydział zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia kierunku lub specjalności o ile liczba kandydatów będzie mniejsza niż 25 osób.