Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Biotechnologia (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Biotechnologia zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (al. Armii Krajowej 13/15) w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Dlaczego warto podjąć te studia?
Biotechnologia to prężnie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki, korzystająca między innymi z osiągnięć medycyny, biologii, chemii i informatyki. W istocie sprowadza się do wykorzystania żywych organizmów dla uzyskania nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych. W praktyce oznacza to nowe sposoby wytwarzania leków, leczenia skomplikowanych schorzeń, ochrony środowiska, uprawy roślin i produkcji żywności.

Dostępne specjalności:

- Biotechnologia przemysłowa to specjalność, która stworzy przyszłym absolwentom możliwość pracy w przemyśle mleczarskim, browarnictwie, gorzelnictwie lub założenie własnej rodzinnej firmy biotechnologicznej.

- Biotechnologia leków i kosmetyków to specjalność dedykowana dla tych studentów, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą w przemyśle farmaceutycznym lub jego laboratoriami badawczo-rozwojowymi.

Dlaczego warto studiować biotechnologię w Akademii im. Jana Długosza?

Studia biotechnologiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to:

 • Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy obejmujący kształcenie w zakresie podstaw chemii, biologii i fizyki, a także specjalistyczne przedmioty takie jak: mikrobiologia, genetyka, enzymologia, biologia molekularna, biologia komórki, biotechnologia, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt;
 • W zależności od wybranej tematyki pracy licencjackiej na III roku studiów realizowane będą dwa bloki kształcenia:
  - Blok o profilu chemia bioanalityczna, kształcący m.in. w zakresie metod separacji z próbek biologicznych, biomateriałów, biomonitoringu i analityki zanieczyszczeń środowiska;
  - Blok o profilu biotechnologia stosowana, kształcący m.in. w zakresie technologii otrzymywania bioproduktów,
  przemysłowego zastosowania enzymów i mikrobiologii sanitarnej;
 • Praktyczny charakter zajęć (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne);
 • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

Zapewniamy:

 • Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji;
 • Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych;
 • Dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej;
 • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu SOCRATES;
 • Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Dlaczego warto być absolwentem biotechnologii Akademii im. Jana Długosza?
Znaczenie biotechnologii we współczesnym świecie stale wzrasta, stwarza to korzystne perspektywy zatrudnienia w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach, firmach z branży przemysłowej, ochrony środowiska, medycyny, farmacji oraz firmach biotechnologicznych, świadczących usługi między innymi w zakresie: identyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt i roślin; bioprodukcji substancji użytkowych, uzyskiwania nowych odmian roślin, zwierząt, mikroorganizmów.
Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia absolwentom udany start, a w perspektywie zdobycie interesującego zawodu.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia ważona z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Informacje dodatkowe:

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy, kto legitymuje się świadectwem dojrzałości bez względu na to, jakie dodatkowe przedmioty wybrał na egzaminie maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów (ranking), do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia ważona z trzech przedmiotów:

 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka - waga 0,5
 • język polski lub matematyka - waga 0,3
 • język obcy nowożytny - waga 0,2

Uwaga !!!
Wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając ze:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 215)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona WWW Instytutu: www.ich.ajd.czest.pl

Wydział zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia kierunku lub specjalności o ile liczba kandydatów będzie mniejsza niż 25 osób.