Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Biotechnologia (n2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Kandydaci na kierunek Biotechnologia zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (al. Armii Krajowej 13/15) w dniach od 29.06.2017 r. do 17.07.2017 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Adresy przychodni i godziny, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Dlaczego warto podjąć te studia?
Biotechnologia to prężnie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki, korzystająca między innymi z osiągnięć medycyny, biologii, chemii i informatyki. W istocie sprowadza się do wykorzystania żywych organizmów dla uzyskania nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych. W praktyce oznacza to nowe sposoby wytwarzania leków, leczenia skomplikowanych schorzeń, ochrony środowiska, uprawy roślin i produkcji żywności.

Dlaczego warto studiować biotechnologię w Akademii im. Jana Długosza?
Studia biotechnologiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym to to specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy:

- Mikrobioanalityka to specjalność łącząca studia nad mikroorganizmami ze studiami z zakresu analityki mikrobiologicznej. Jest to specjalność dedykowana studentom, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w laboratorium badawczym czy diagnostycznym.

- Biotechnologia żywności: program studiów tej specjalności poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie biotechnologiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalistyczne, jak: biotechnologie w przemyśle spożywczym, ogólna technologia żywności, ocena mikrobiologicznych zagrożeń żywności, nowoczesne trendy w analityce żywności, dozwolone substancje dodatkowe w żywności.

- Biotechnologia rolnicza to specjalność dla osób zainteresowanych szeroko rozumianym nowoczesnym rolnictwem ekologicznym, wspomaganym najnowszymi osiągnięciami z zakresu biotechnologii. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w stacjach chemiczno-rolniczych, laboratoriach agrochemicznych oraz firmach agrobiotechnologicznych.

 • Praktyczny charakter zajęć (ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne)
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

Zapewniamy:

 • Laboratoria wyposażone w nowoczesna aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy najnowszej generacji
 • Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych
 • Dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki wydziałowej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej
 • Wyjazdy zagraniczne w ramach programu SOCRATES
 • Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Dlaczego warto być absolwentem biotechnologii Akademii im. Jana Długosza?

 • Znaczenie biotechnologii we współczesnym świecie stale wzrasta, stwarza to korzystne perspektywy zatrudnienia w instytucjach naukowo – badawczych, laboratoriach, firmach z branży przemysłowej, ochrony środowiska, medycyny, farmacji oraz firmach biotechnologicznych, świadczących usługi między innymi w zakresie: identyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt i roślin; bioprodukcji substancji użytkowych, uzyskiwania nowych odmian roślin, zwierząt, mikroorganizmów.
 • Specjaliści w zakresie biotechnologii drobnoustrojów to osoby przygotowane do wykorzystania modyfikowanych mikroorganizmów do produkcji np. enzymów dla przemysłu chemicznego, nowych leków, biopaliw, produktów o zwiększonych wartościach odżywczych
 • Specjaliści w zakresie biotechnologii żywności to osoby przygotowane w zakresie procesów technologicznych i biotechnologicznych stosowanych w produkcji żywności
 • Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia absolwentom zdobycie interesującego zawodu i pracę w prężnie rozwijającej się dziedzinie.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 248)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1880 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona WWW Instytutu: www.ich.ajd.czest.pl

Wydział zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia kierunku lub specjalności o ile liczba kandydatów będzie mniejsza niż 25 osób.