Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Politologia (n1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka Absolwenta

Program studiów pozwala absolwentowi politologii odczytać zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wartościować koncepcje modernizacyjne oraz samodzielnie dokonywać pozycjonowania w określonej przestrzeni społecznej, politycznej i ekonomicznej. Nabyta wiedza i umiejętności ułatwiają absolwentowi wypracowanie własnego warsztatu ocen i analizy procesów rzutujących na rzeczywistość społeczną. Wiedza w zakresie nauk politycznych, lepiej umożliwia poznanie roli człowieka, jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i polityczne. Kontekst historiozoficzny, rozbudowany poprzez poszerzenie wiadomości z najnowszej historii politycznej, historii myśli politycznej, ewolucji doktryn politycznych umożliwiają pełniejsze wyartykułowanie implikacji współczesnej praktyki politycznej.

 

Absolwent politologii powinien posiadać wiedzę w zakresie nauk politycznych, znać rolę człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne i polityczne, posiadać szeroką wiedzę o najnowszej historii politycznej (w tym historii Polski), myśli politycznej, znać doktryny polityczne i ich implikacje w praktyce politycznej. Ponadto absolwent dysponuje wiedzą z zakresu teorii państwa i prawa, organizacji i zarządzania, systemów politycznych, administracji publicznej, polityki lokalnej (w Polsce i w innych krajach). Zna politologiczne aspekty ekonomii, polityki społecznej i gospodarczej państwa. Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą takich zagadnień współczesnej politologii jak międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, zna także specyfikę metod i technik badań stosowane w naukach politycznych oraz teorie komunikowania i marketingu politycznego.

 

Osoby uzyskujące dyplom politologa posiadają też szeroki wachlarz umiejętności: rozumienia istoty i kategorii pojęciowych wiedzy z obszaru nauk społecznych, analizy rzeczywistości społecznej i politycznej, umiejętności badawcze w zakresie prognozowania procesów i zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych, prawnych, gospodarczych i ekonomicznych, interpretacji funkcjonowania współczesnych struktur politycznych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania rzeczywistości politycznej, a także do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Absolwenci politologii potrafią identyfikować problemy, stawiać pytania i poszukiwać samodzielnie odpowiedzi, posiadają własne stanowisko w zakresie istotnych zagadnień społecznych i politycznych. Wykazują zaangażowanie w sprawy polityki lokalnej oraz umieją uczestniczyć w działaniach jej podmiotów w ramach konkretnych projektów społecznych, politycznych, gospodarczych i obywatelskich. Absolwent potrafi zaplanować i kierować działaniem zespołowym z zachowaniem zasad etycznych i skutecznej komunikacji, przyjmując odpowiedzialność za efekty działań własnych i grupowych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ NA AJD ?

 • studenci politologii mogą uzyskać wiedzę i kwalifikacje porównywalne z tymi, które zapewniają najlepsze uczelnie w kraju.
 • studenci politologii zapoznawani są z podstawową wiedzą z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz partyjnych, samorządu i wspólnot lokalnych, marketingu politycznego, historii, ekonomii, finansów, ale również z dziedziny socjologii, psychologii społecznej oraz zarządzania,
 • w trakcie trwania studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, które w znacznym stopniu umożliwiają start w karierze politycznej czy dziennikarskiej,
 • wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom politologii poszerzanie wiedzy na innych kierunkach studiów. System ten daje również możliwość podjęcie nauki na uniwersytetach europejskich oraz wyjazdy na stypendia zagraniczne,
 • możliwość podjęcia studiów w innych ośrodkach w Polsce oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,
 • studiowanie politologii umożliwia opanowanie języków obcych, jak również podstaw obsługi komputera (Word, Exel),
 • do dyspozycji studentów są: biblioteka, czytelnia politologiczna, pracownia komputerowa, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny.

PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTA KIERUNKU POLITOLOGIA

Absolwent politologii to wykształcony humanista, erudyta, który dzięki interdyscyplinarnym studiom posiada wiedzę z wielu różnych dziedzin oraz szerokie możliwości ich wykorzystania na rynku pracy – lokalnym, ogólnopolskim i globalnym. Interdyscyplinarna wiedza oraz nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje personalne, społeczne pozwalają absolwentowi podjąć się realizacji wszelkich zadań zawodowych: w administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, jako pracowników dyplomacji, marketingu w firmach międzynarodowych i krajowych, w mediach i agencjach public relations, w organizacjach społecznych i politycznych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, konsultantów politycznych w partiach politycznych, kreatorów wizerunku politycznego, specjalistów w zakresie budowy kampanii politycznych, pracowników marketingu i reklamy w lokalnych firmach komercyjnych, organizatorów i koordynatorów wolontariatu w organizacjach i instytucjach zajmujących się świadczeniami pomocy społecznej, doradców i specjalistów od realizacji polityki społecznej, nauczycieli uczących wiedzy o społeczeństwie na wszystkich szczeblach nauczania szkolnego, pracowników nauki i ekspertów określonych dziedzin polityki.

Absolwenci politologii stają się cenionymi reprezentantami obecnie niezwykle popularnej dziedziny wiedzy. Mogą znaleźć zatrudnienie m. in.:

 • w instytucjach państwowych, samorządowych, w organizacjach społecznych,
 • jako dziennikarze prasowi, telewizyjni i radiowi,
 • w organizacjach politycznych, (studiowanie i ukończenie politologii daje doskonały start w przyszłej karierze politycznej),
 • w szkolnictwie
 • w nauce (uczelnie, instytuty).
 • jako specjaliści w dziedzinie nauk politycznych w krajach Unii Europejskiej oraz USA, gdzie istnieje szeroki wachlarz możliwości dalszego kształcenia się.

OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Politologia jest kierunkiem jednoobszarowym, który został przyporządkowany do obszaru nauk społecznych a w charakterze wspomagającym także do obszaru nauk humanistycznych. Program kształcenia został przygotowany w oparciu o nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologii i socjologii. Uwzględnia także dziedziny nauk ekonomicznych w tym przede wszystkim ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu, z dziedziny nauk prawnych obejmuje nauki o administracji i prawo. W zakresie nauk humanistycznych w programie kształcenia zawarta jest filozofia, historia.

Program kształcenia na kierunku Politologia został przygotowany z najwyższą starannością w oparciu o najnowsze wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do Krajowych Ram Kwalifikacji. Plan studiów obejmuje więc przedmioty kierunkowe ujęte w formie modułów obligatoryjnych o określonej tematyce, należą do nich:

- Historia polityczna, geografia polityczna, myśl polityczna

- Państwo, prawo i polityka

- Współczesne systemy polityczne i partyjne

- Stosunki międzynarodowe

- Polityka międzynarodowa, dyplomacja Polski

- Polityka gospodarcza

- Samorząd i polityka społeczna

- Przedmioty propedeutyczne

Studenci będą mogli także dokonać wyboru (po 2 semestrze) jednej spośród dwóch specjalności:

 • europejska
 • społeczno-polityczna

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

Przedmioty obowiązkowe

 • język polski
 • język obcy nowożytny

Kandydat wybiera jeden przedmiot z listy:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

Przedmioty obowiązkowe
 • język polski
 • język obcy nowożytny
Kandydat wybiera jeden przedmiot z listy:
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 159)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani będą laureaci i uczestnicy szczebla centralnego olimpiad z historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o Prawach Człowieka, oraz wiedzy o Unii Europejskiej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1760 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Stona www Instytutu: www.insib.ajd.czest.pl