Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Kulturoznawstwo europejskie (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

 • dziedzictwo kulturowe regionu – turystyka kulturowa
 • film i realizacja obrazu filmowego
 • teatr i animacja kultury widowisk

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO EUROPEJSKIE W AJD?

Kulturoznawstwo to bardzo atrakcyjne studia, dające możliwość poznania podstaw kultury europejskiej. Kulturoznawstwo daje nie tylko tak potrzebną, a często zaniedbywaną dziś wiedzę ogólnohumanistyczną, ale przede wszystkim przygotowuje do rozpoznawania zachowań i praktyk kulturowych, także filmowych i medialnych, w dzisiejszej rzeczywistości, a w konsekwencji do przewidywania procesów kulturowych. Pozwala rozumieć sposoby i formy komunikowania kulturowego, przygotowując poprzez wybrane specjalności do konkretnego działania w kulturze. Kulturoznawstwo europejskie w AJD proponuje tak atrakcyjne specjalności jak: dziedzictwo kulturowe regionu - turystyka kulturowa, film i realizacja obrazu filmowego oraz teatr i animacja kultury widowisk.

Studia kulturoznawcze, poza fascynującą i atrakcyjną formą zajęć i czasu studiowania dają wiele możliwości przyszłym absolwentom. Przygotowują do pracy w charakterze animatora kultury, pracownika instytucji turystycznych, inicjatora działań kulturalnych z pogranicza turystyki pielgrzymkowej, miejskiej, historycznej, literacko-biograficznej. Mają na celu zachęcać do otwierania własnych inicjatyw z zakresu turystyki kulturowej, proponującej różne formy spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem kolorytu lokalnego i tradycji regionalnej. Ponadto studia przygotowują do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent studiów kulturoznawstwo europejskie uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, dysponuje wiedzą ogólnohumanistyczną, w szczególności z zakresu teorii, historii i filozofii kultury, oraz teorii i historii komunikacji. Ponadto, posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych dziedzin kultury, dającą mu możliwość pracy naukowej w określonej specjalności.

CO PO STUDIACH?

Absolwent studiów zawodowych kierunku kulturoznawstwo europejskie uzyskuje umiejętności: analizy tekstu kultury w szerokim kontekście oraz samodzielnego wartościowania zjawisk i procesów kulturowych w aspekcie synchronicznym i diachronicznym; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i twórczego przetwarzania informacji; uzyskuje podstawy do indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych, twórczej aktywności; dostrzega i rozwiązuje problemy zawodowe; jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Jest otwarty na rozwój i doskonalenie własnego warsztatu badawczego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent specjalności dziedzictwo kulturowe regionu – turystyka kulturowa (studia pierwszego stopnia) posiada wiedzę z zakresu teorii, historii, antropologii i semiotyki kultury oraz turystyki kulturowej i animacji. Posiada znajomość specyfiki dziedzictwa kulturowego w głównych kręgach cywilizacyjnych i zróżnicowania zachowań ludzkich związanych z religijnością i obyczajowością poszczególnych kultur. Jest świadomy swej tożsamości lokalnej, rozpoznaje potrzeby kulturalne regionu. Po zrealizowaniu programu absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie podstawowych działań z zakresu animacji kultury i turystyki kulturowej w regionie. W sposób aktywny i twórczy kreuje inicjatywy o charakterze promocyjnym: podejmuje działania na rzecz animacji i kultury w regionie, proponuje rozwiązania o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Absolwent inicjuje i kształtuje programy rozwoju kulturalnego i promocji lokalności w wymiarze historycznym, literackim, religijnym itp. Wpisuje swoje indywidualne działania w strategię regionu i cele środowiska lokalnego. Poszukuje źródeł finansowania, wykorzystując unijne programy i dotacje oraz wykazuje się przedsiębiorczością. Tym samym absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji animatora kultury, menedżera kultury kierującego takimi instytucjami jak muzeum, biblioteka, galeria sztuki lub instytucją związaną z kulturą jak np. regionalny ośrodek kultury. Jest przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role. Charakteryzuje się świadomością etyczną i rozumie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji. Odpowiedzialnie kształtuje swoją historię zawodową, podejmując starania do otwierania własnych inicjatyw z zakresu turystyki kulturowej, proponującej różne formy spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem kolorytu lokalnego i tradycji regionalnej.

Absolwent specjalności dziedzictwo kulturowe regionu – turystyka kulturowa posiada kwalifikacje do pracy w charakterze animatora kultury, pracownika instytucji turystycznych, inicjatora działań kulturalnych z pogranicza turystyki pielgrzymkowej, miejskiej, historycznej, literacko-biograficznej.

Absolwent specjalności film i realizacja obrazu filmowego (studia pierwszego stopnia) posiada wiedzę z zakresu teorii i historii filmu światowego i polskiego, zna specyfikę filmu w obiegu informacji kulturowej oraz w komunikacji medialnej. Po zrealizowaniu programu absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie podstawowych działań z zakresu realizacji obrazu filmowego oraz krytyki filmowej. Zdobywa umiejętności z zakresu realizacji obrazu filmowego (przygotowanie scenariusza, sztuka filmowania, sztuka montażu) oraz przygotowania tekstów o charakterze krytycznym, doskonali umiejętności analizy oraz interpretacji filmu. Wpisuje swoje indywidualne zainteresowania w działania o charakterze filmoznawczym poprzez włączanie się w tworzone pokazy, festiwale czy imprezy filmowe. Zyskuje świadomość roli filmu w kształtowaniu tożsamości lokalnej i narodowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i w mediach, w instytucjach zajmujących się komunikacją publiczną oraz jako krytyk filmowy.

Absolwent specjalności teatr i animacja kultury widowisk (studia pierwszego stopnia) posiada wiedzę dotyczącą teatru, przedstawień kulturowych, widowisk i działań performatywnych, charakteryzujących kulturę dawną i najnowszą we wszelkich jej formach, literackiej, artystycznej, medialnej i społecznej. Absolwent będzie odczytywał cechy performatywne otaczającej rzeczywistości kulturalnej i społecznej, aby twórczo animować wydarzenia i projekty należące do kultury widowisk, począwszy od teatru dla dzieci i młodzieży, organizowanego w instytucjach i ośrodkach kultury, przez formy terapeutyczne wykorzystujące metody dramaterapii i teatroterapii, wydarzenia kulturalne wymagające umiejętności animatorskich, aż po kreowanie kultury mediów. Absolwent będzie tworzył projekty teatralno-animatorskie, a potem kreatywnie nimi zarządzał. Dzięki modułowi warsztatowemu absolwent nabędzie umiejętności pisania dramatu i scenariusza widowiska, pozna formy działań instruktorsko-aktorskich, niezbędne dla prowadzenia projektu teatralno-animatorskiego, a także nauczy się krytycznie analizować oraz opisywać najnowszy teatr i współczesne performanse.

Miejscami pracy dla absolwenta specjalności są instytucje tworzące i promujące działalność kulturalną i artystyczną, m.in.:

 • instytucje kultury organizujące wydarzenia teatralne, artystyczne i performatywne, festiwale, koncerty, przedstawienia kulturowe i społeczne, widowiska, itp.;
 • teatry i placówki teatralne;
 • domy kultury, centralne i regionalne ośrodki kultury zajmujące się organizowaniem działalności teatralnej, prowadzeniem teatrów dziecięcych, młodzieżowych, amatorskich;
 • świetlice szkolne i środowiskowe;
 • impresariaty i agencje artystyczne;
 • media tradycyjne i internetowe popularyzujące kulturę teatralną i widowiskową.

Ponadto wszyscy absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich).

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

Przedmioty obowiązkowe
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot.

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 152)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej z języka polskiego oraz innych olimpiad humanistycznych (historyczna, filozoficzna, języka łacińskiego) – kandydat uzyskuje maksymalna liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ifp.ajd.czest.pl