Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Historia (n3)

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

I. Założenia ogólne
Celem studiów jest gruntowne pogłębienie warsztatu badawczego, erudycji w zakresie nauk historycznych oraz optymalizowanie procesu heurystyki i tworzenia tekstu rozprawy doktorskiej – a także przygotowanie do egzaminów związanych z przewodem doktorskim.

II. Sylwetka absolwenta
Absolwent powinien w toku studiów stworzyć rozprawę doktorską, być w pełni przygotowany do jej obrony oraz posiąść wiedzę warsztatową stwarzającą możliwość prowadzenia dalszych, samodzielnych już badań.

III. Program studiów
Program studiów dostosowany został do założeń opisanych w p. I i II. Studia doktoranckie III stopnia na kierunku historia trwają 8 semestrów. Ich ukończenie wymagać będzie uzyskanie pozytywnych ocen z przewidzianych planem egzaminów i zaliczeń oraz uzyskanie łącznie 45 pkt ECTS.

W toku studiów występują następujące treści kształcenia:

 1. Przedmioty zapewniające zdobywanie wiedzy na zaawansowanym poziomie
 2. Przedmioty rozwijające umiejętności związane z metodyką i metodologią badań naukowych
 3. Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne
 4. Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe

IV. Funkcjonowanie studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki studentów –doktorantów szczegółowo ustala „Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzony Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW-DNS-WSP-682-2612-1/MK/09.

Zasady kwalifikacji

Nabór na studia III stopnia:

 • ocena na dyplomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich kierunku historia lub innych kierunków.

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat projektu badawczego, który kandydat zamierza realizować w trakcie studiów doktoranckich

 • rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego reprezentującego dyscyplinę w jakiej prowadzone są studia doktoranckie z bieżącego roku

 • ocena dorobku naukowego kandydata w zakresie nauk humanistycznych

Kandydaci na studia III stopnia składają:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • życiorys
 • kopia dyplomu studiów magisterskich lub równorzędnych (oryginał do wglądu)
 • dwie fotografie: jedną o wymiarze 45x65mm, drugą 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • rekomendacja samodzilnego pracownika naukowego
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia pierwszej strony indeksu oraz strony indeksu zawierające ocenę pracy magisterskiej oraz wynik egzaminu magisterskiego
 • potwierdzoną dokumentację ewentualnych osiągnięć naukowych

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu  19 lipca 2017r. o godz 10.00 w pok. 11 przy ul.Armii Krajowej 36a (zobacz jak trafić)

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

2000 zł/semestr