Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Dziennikarstwo i kultura mediów (s1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Dostępne specjalności na studiach I stopnia:

 • dziennikarstwo internetowe
 • media regionalne

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DZIENNIKARSTWO W AJD?

Celem studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów jest wykształcenie absolwenta, posiadającego wszechstronne przygotowanie do pracy w mediach (także elektronicznych), instytucjach kultury oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach, posiadających działy PR i prowadzących własną strategię budowania wizerunku oraz zarządzania informacją. Program studiów eksponuje kreatywność studenta, dojrzałość
i odpowiedzialność intelektualną, przygotowując do aktywnego uczestnictwa w dyskursie publicznym i szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz społecznym. W programie kształcenia zwrócono szczególną uwagę na odpowiedzialne władanie słowem jako
na fundament profesjonalnej, etycznej aktywności medialnej oraz na znaczenie badawczej refleksji nad językiem jako wciąż najważniejszym narzędziem komunikacji. Specyfika kierunku na poziomie studiów I stopnia polega na uwzględnieniu w programie głównych tradycji, szkół i kierunków oraz teorii w humanistyce, skoncentrowanych wokół zjawisk zachodzących w języku, komunikacji oraz w mediach. Znajdujące się w nim treści z obszaru nauk społecznych, pozwalają na rozumienie i opisywanie wybranych zjawisk, zachodzących w społeczeństwie oraz w obrębie mediów (instytucji medialnych). Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, związanych z warsztatem zawodowym dziennikarza oraz pracownika działu PR. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo – dydaktycznych oraz doświadczonych praktyków – dziennikarzy.

Studia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów przygotowują do kontynuowania kształcenia zarówno na studiach dziennikarskich, jak i na innych kierunkach studiów humanistycznych i społecznych.

CO PO STUDIACH?

Absolwent specjalności: dziennikarstwo internetowe jest w szczególny sposób przygotowany do podjęcia pracy w mediach cyfrowych w charakterze dziennikarza i media workera, wykorzystującego w pracy narzędzia multimodalne. Absolwent zna specyfikę form dziennikarstwa internetowego (z uwzględnieniem najnowszych trendów panujących na rynku mediów elektronicznych) i potrafi łączyć je z wiedzą o zachowaniach użytkowników nowych mediów oraz z nowymi praktykami komunikacyjnymi (tzw. kulturą uczestnictwa). Uzyskuje także aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: e-marketingu, reklamy internetowej, kreowania marki (e- brandingu), e-promocji i PR-u.

Absolwent specjalności: media regionalne jest w szczególny sposób przygotowany do podjęcia pracy w mediach (prasa, radio, media elektroniczne), związanych z regionem
i uwzględniających uwarunkowania komunikacji i potrzeby wspólnot lokalnych. Absolwent rozumie specyfikę prasy regionalnej, posiada umiejętność budowania korzystnego wizerunku regionu w mediach. Zna różne aspekty kultury lokalnej oraz regionalnej i potrafi wykorzystać wiedzę o regionie w praktyce zawodowej związanej z mediami oraz animacją kultury.

Miejscami pracy dla absolwenta kierunku dziennikarstwo i kultura mediów są media, oraz instytucje i urzędy, w tym instytucje prowadzące i promujące działalność kulturalną i artystyczną.

Absolwent może podjąć pracę m.in.:

-  jako dziennikarz w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i redakcjach portali    

   internetowych;

- w agencjach reklamowych i public relations;

- w biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych;

- w działach ds. promocji, wizerunku, budowania marki, komunikacji z mediami –

  w instytucjach, urzędach, organizacjach, firmach;

- w Internecie jako redaktor tekstów, bloger, media worker, administrator portalu.

Ponadto wszyscy absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich).

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw *

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot zdawany na maturze.

 

* - po zatwierdzeniu przez Senat AJD

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw *

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

Przedmioty obowiązkowe
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dodatkowo kandydat wybiera jeden dowolny przedmiot.

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
dobry - 4,0
dostateczny - 3,0
dostateczny - 3,5
-
mierny (dopuszczający) - 3,0

System automatycznie przelicza w/w wartości biorąc pod uwagę rok przystąpienia do egzaminu tzw. "starej matury" podany

...
(liczba słów w pełnym opisie: 153)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.ifp.ajd.czest.pl

Warunkiem uruchomienia specjalności i specjalizacji jest min. 25-osobowa grupa. Możliwy jest wybór dwóch specjalności, przy czym druga jest odpłatna (zgodnie z zarządzeniem Rektora AJD na dany rok akademicki).