Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Bezpieczeństwo narodowe (n2)

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalności:

 • Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo militarne

Program kształcenia w ramach specjalności Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, w tym także strategii, podmiotów, struktur i działań związanych z jego zagwarantowaniem i utrzymaniem. Absolwenci specjalności będą mogli wykształcić umiejętność analizy zagadnień i praktycznych aspektów powszechnej ochrony i obrony narodowej. Ważnym elementem wiedzy i umiejętności, których dostarczyć ma specjalność jest problematyka migracji w kontekście bezpieczeństwa, wyspecjalizowanych organów państwowych w strukturach bezpieczeństwa, charakter oraz standardy ochrony państwa przed terroryzmem, oraz wybrane obszary bezpieczeństwa (publiczne, gospodarcze, zdrowotne). Absolwenci specjalności zdobędą także umiejętność analizy, oceny oraz dyskusji na temat przestępczości i metod jej zwalczania w Polsce. Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa będą ponadto zagadnienia z zakresu podstaw kryptologii, w tym dotyczące metod i technik utajniania informacji oraz ich wykorzystania w wojskowości, dyplomacji itp.

Przedmioty specjalnościowe obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Powszechna ochrona i obrona narodowa
 • Migracje a bezpieczeństwo państwa
 • Wyspecjalizowane organy państwowe w strukturach bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa publicznego
 • Ochrona państwa przed terroryzmem
 • Ochrona gospodarki państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Podstawy kryptologii
 • Zwalczanie przestępczości w Polsce

Program kształcenia w ramach specjalności Bezpieczeństwo militarne, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia umożliwi absolwentom zdobycie usystematyzowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, w tym także strategii, podmiotów, struktur i działań związanych z jego zagwarantowaniem i utrzymaniem. Absolwenci specjalności zdobędą szeroką wiedzę w zakresie historycznych uwarunkowań wojen i wojskowości, w tym głównie w XX i XXI w. w tym ewolucji strategii i doktryn militarnych XX i XXI w. Ważnym aspektem wiedzy i umiejętności, których dostarczyć ma specjalność jest planowanie i programowanie obronne, zakres i stosowanie prawa konfliktów zbrojnych oraz specyfika sił zbrojnych, ich roli i znaczenia we współczesnym świecie. Absolwenci specjalności zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie podstaw dowodzenia, pracy sztabowej i kancelaryjnej, poznają psychologiczne aspekty dowodzenia a także elementy bronioznawstwa. Elementem wiedzy zdobytej w ramach specjalności Bezpieczeństwo militarne będą ponadto podstawy obrony przed bronią masowego rażenia, zakres i aspekty współpracy cywilno-wojskowej w rejonie kryzysów.

Przedmioty specjalnościowe obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Historia wojen i wojskowości XX i XXI w.
 • Obrona przed bronią masowego rażenia
 • Siły zbrojne we współczesnym świecie
 • Psychologia dowodzenia
 • Planowanie i programowanie obronne
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Podstawy dowodzenia
 • Bronioznawstwo
 • Współpraca cywilno-wojskowa w rejonie kryzysów
 • Praca sztaboowa i kancelaryjna

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 285)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1780 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Strona www Instytutu: www.insib.ajd.czest.pl

Studentów, którzy nie są absolwentami studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo narodowe, obowiązuje płatny program wyrównawczy (zaliczenie wybranych efektów kształcenia ze studiów pierwszego stopnia).