Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Wydział Filologiczno - Historyczny

Bezpieczeństwo narodowe (n1)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (licencjat) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-17 23:59:00

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka Absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwia nabycie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w zakresie teoretycznym, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, w aspekcie politycznym oraz strategicznym), z zarządzaniem kryzysowym (o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym). Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji.

Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, jakie powinien posiadać absolwent Bezpieczeństwa narodowego, są adekwatne dla sylwetki absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych. Zgodnie w wytycznymi dla tego obszaru, absolwent Bezpieczeństwa narodowego to także osoba działająca aktywnie w grupie (społeczeństwie, organizacji itp.), wyposażona w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o polityce oraz dążąca do samokształcenia, samodoskonalenia, nastawiona na działalność publiczną o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe zdobywa także poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania i administracji z uwzględnieniem znajomości mechanizmów działania i wymiarów administracji. Potrafi samodzielnie poszukiwać, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ze znajomością specjalistycznej terminologii i fachowego słownictwa. Absolwent powinien dysponować także biegłą znajomością dwóch języków obcych, z których jeden będzie kontynuacją.

PERSPEKTYWY DLA ABSOLWENTA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe przygotowuje Absolwenta do pracy na stanowiskach kierowniczych, w strukturach administracji publicznej o różnym zasięgu, w organizacjach ds. bezpieczeństwa (podmiotów gospodarczych, obywateli), w zespołach reagowania kryzysowego, służbach państwowych, mundurowych, w firmach zapewniających ochronę osób i mienia. Daje także możliwość pracy w placówkach naukowych realizujących podobny profil badawczy.

Do przewidzianych miejsc pracy dla Absolwenta kierunku Bezpieczeństwo narodowe, należy zaliczyć placówki gminne, powiatowe i wojewódzkie, takie jak Urzędy Miasta i Gminy, Jednostki specjalistyczne, w tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – Starostwa Powiatowego, dużych gmin i województw; Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Jednostki Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Centralna Szkoła Pożarnictwa, Ochotnicze Straże Pożarne (Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządy Powiatowe), Szkoły Pożarnicze i centra szkoleniowe Państwowej Straży Pożarnej, Centra Powiadamiania Ratunkowego – powiatów, dużych gmin i województw, Komendy Policji i Wydziały Prewencji oraz Szkoły Policji, Ośrodki szkoleniowe Służb Więziennych, Jednostki Straży Miejskiej - gmin i powiatów; ośrodki szkoleniowe Straży Miejskiej, Administracja Wojskowa - Wojskowa Komenda Uzupełnień, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wydziały Bezpieczeństwa Publicznego i Wydziały Spraw Obronnych i Ochrony Ludności Urzędu Wojewódzkiego, Zarządy Wojewódzkie PCK, Zarządy Powiatowe PCK, Oddziały PCK.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe wypełnią niszę edukacyjną na tym poziomie kształcenia w regionie częstochowskim. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą przydatne dla przyszłych pracowników wyżej wymienionych służb i zakresów działań szczególnie na poziomie województwa, powiatu i gminy.

OPIS PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem jednoobszarowym, został przyporządkowany do obszaru nauk społecznych a w charakterze wspomagającym także do obszaru nauk humanistycznych. Program kształcenia został przygotowany w oparciu o nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologii i socjologii. Uwzględnia także dziedziny nauk ekonomicznych w tym przede wszystkim ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu, z dziedziny nauk prawnych obejmuje nauki o administracji i prawo. W zakresie nauk humanistycznych w programie kształcenia zawarta jest filozofia, historia.

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe został przygotowany z najwyższą starannością w oparciu o najnowsze wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do Krajowych Ram Kwalifikacji. Plan studiów obejmuje więc przedmioty kierunkowe ujęte w formie modułów obligatoryjnych o określonej tematyce, należą do nich:

 • Przedmioty propedeutyczne
 • Polityka, społeczeństwo, gospodarka
 • Systemy, stosunki polityczne i wojskowe
 • Polityka bezpieczeństwa i obronności państwa

Studenci będą mogli także dokonać wyboru (po 2 semestrze) jednej spośród dwóch specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe będą mieli również możliwość odbywania praktyk studenckich, ponadto kształcenia w zakresie dwóch języków nowożytnych oraz wyboru dowolnej tematyki zajęć prowadzonych na innych kierunkach w ramach realizacji tzw. przedmiotów swobodnego wyboru.

CELE KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe stanowić ma szczególną możliwość inicjowania i realizacji przedsięwzięć o charakterze środowiskowym, regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, które są uwzględniane w celach Uczelni, a wykraczają poza dotychczasowe założenia naukowe i edukacyjne, sprzyjając rozwojowi Uczelni i jej oddziaływaniu na społeczność miasta Częstochowa, na nasz region i kraj. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana dzięki programowi praktyk współpraca z różnymi ośrodkami w Częstochowie i okolicach umożliwi także zwiększenie wpływów środowiska uczelnianego na te obszary w tym także zapewni Akademii im. Jana Długosza szerszy odbiór w społeczności młodych ludzi.

Celem strategicznym przyświecającym nowemu kierunkowi Bezpieczeństwo narodowe jest stworzenie oferty edukacyjnej opartej o wysoki poziom badań naukowych, pod kierunkiem wyspecjalizowanej w tym zakresie kadry oraz zapewnienia odpowiednich, atrakcyjnych miejsc odbywania praktyk studenckich.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w tworzeniu oferty studiów kładzie szczególny nacisk na dbałość o przygotowanie absolwentów do rywalizacji na rynku pracy. Kluczowymi aspektami strategii w tym zakresie będą m.in. wykształcenie umiejętności analizy zjawisk występujących w rzeczywistości społeczno-politycznej, ekonomicznej, gospodarczej kraju a także na arenie międzynarodowej, zrozumienie procesów przemian i kształtowania zintegrowanego, globalnego oblicza dzisiejszego świata, wypracowanie świadomości i aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym a przede wszystkim zdolność do realizowania się w zawodach związanych z polityką bezpieczeństwa, ze strukturami politycznymi, administracyjnymi i gospodarczymi.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe posiada potencjał dla aktywnej współpracy z ośrodkami zapewniającymi miejsca praktyk a reprezentatywnymi dla regionu (np. urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie, starostwa, komendy miejskie – straży pożarnej, policji, wojsko). Aktywność społeczności akademickiej reprezentującej kierunek Bezpieczeństwo narodowe będzie obejmować także dynamiczną obecność w procesach przemian zachodzących na poziomie polityki lokalnej i krajowej, z uwzględnieniem doświadczeń w tym zakresie w rozwoju oferty edukacyjnej kierunku.

CELE KSZTAŁCENIA I ZWIĄZEK Z RYNKIEM PRACY

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, które umożliwią interdyscyplinarną analizę zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych, gospodarczych oraz funkcjonowania struktur społecznych i politycznych, w tym przede wszystkim związanych z problematyką bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa. Istotnym aspektem kształcenia będzie także nabycie wiedzy o człowieku, jako podmiocie konstytuującym zjawiska i struktury społeczne i polityczne oraz umiejętności i kompetencji w zakresie aktywnego uczestnictwa w sferze społecznej i politycznej, tak na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwi praktyczne wykorzystanie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, strategii działania w sytuacjach zagrożeń itp. Ponadto celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma być wykształcenie w studentach zdolności prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych w tym także współpracy w grupie i kierowania zespołem ludzi, z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji, z uwzględnieniem mechanizmów funkcjonujących na poziomie zarządzania i administracji.

Dzięki szerokiej ofercie programowej w tym także praktykom zawodowym w dostosowanych do kierunku studiów placówkach, kierunek Bezpieczeństwo narodowe przygotowuje absolwenta do pracy:

 • na stanowiskach kierowniczych,
 • w strukturach administracji publicznej o różnym zasięgu,
 • w organizacjach ds. bezpieczeństwa,
 • w zespołach reagowania kryzysowego,
 • w służbach państwowych, mundurowych,
 • w firmach zapewniających ochronę osób i mienia
 • w placówkach naukowych realizujących podobny profil badawczy.

Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo narodowe, do przewidywanych miejsc pracy absolwenta należy zaliczyć placówki gminne, powiatowe i wojewódzkie:

 • Urzędy Miasta i Gminy;
 • Jednostki specjalistyczne, w tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
 • Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w tym także Szkoły Pożarnicze i centra szkoleniowe Państwowej Straży Pożarnej;
 • Centra Powiadamiania Ratunkowego;
 • Komendy Policji i Wydziały Prewencji, w tym także Szkoły Policji;
 • Ośrodki szkoleniowe Służb Więziennych;
 • Jednostki Straży Miejskiej, w tym także ośrodki szkoleniowe Straży Miejskiej;
 • Administracja Wojskowa;
 • Wydziały Bezpieczeństwa Publicznego, Wydziały Spraw Obronnych i Ochrony Ludności.

Zasady kwalifikacji

Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto oraz wypełniają formularz-podanie.

Kandydaci umieszczeni na liście jako wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia po ogłoszeniu przez Wydziałową Komisje Rekrutacyjną listy zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od daty publikacji wyników wszystkie wymagane dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg)
 • kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu)

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie kandydat zostanie skreślony z listy rankingowej osób proponowanych do przyjęcia na studia i kolejna osoba

...
(liczba słów w pełnym opisie: 269)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Konkurs świadectw

Egzamin maturalny 2005 i lata następne wynik egzaminu maturalnego - tzw. "nowa matura"

Średnia z trzech przedmiotów (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2):

Przedmioty obowiązkowe

 • język polski
 • język obcy nowożytny

Kandydat wybiera jeden przedmiot z listy:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Konkurs świadectw

Egzamin dojrzałości - dotyczy tzw. "starej matury"

Średnia z trzech przedmiotów:

Przedmioty obowiązkowe
 • język polski
 • język obcy nowożytny
Kandydat wybiera jeden przedmiot z listy:
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia

Kandydat wpisuje najlepszą dla siebie ocenę wybierając z:

 • świadectwa dojrzałości
 • lub świadectwa ukończenia szkoły średniej

Uwaga kandydaci z tzw.: "starą maturą"! Oceny z poszczególnych przedmiotów ze świadectwa dojrzałości ujednolica się ze względu na dwie skale ocen na egzaminie dojrzałości:

dawna skala ocen
ostatnia skala ocen
-
celująca - 5,0
bardzo dobry - 5,0
bardzo dobry - 4,5
dobry - 4,0
...
(liczba słów w pełnym opisie: 159)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

1760 zł/semestr

Dodatkowe informacje

Stona www Instytutu: www.insib.ajd.czest.pl